ΜΗΝΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙῼ ΙΘ'

ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΟΣ

ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙΑΣ

 

ΕΝ Τ ΜΕΓΑΛ ΕΣΠΕΡΙΝῼ

Μετ τν Προοιμιακν κα τν α' στάσιν το Καθίσματος, Μακάριος νρ, ες τὸ, Κύριε κέκραξα, στμεν στίχους στ' κα ψάλλομεν Στιχηρ προσόμοια.

χος δ΄. ς γενναῖον ν Μάρτυσιν.

Τ πανάριστον σκήνωμα κα πέρλαμπρον γαλμα, τὸ πανευκλεέστατον αθις κουσμα, πολυποίκιλος στέφανος, τ στόμα τ παντέρπνοον, ὁ λιμν γαληνός, τς γάπης σύνδεσμος, πολύρρυτος ποταμς το λέους, νεδείχθης κα φωστρ τν μοναζόντων, Φιλοθέη πανεύφημε.

ς στρ φαεινότατος  ν τ σκότει πέλαμψας κα ς νθος εὔοσμον κα μυρίπνοον ν τ χειμνι ξηνθησας ς φς κα ς λιος ξανέτειλας φαιδρς ν θήναις, θερμαίνουσα κα φωτίζουσα τος δουλείᾳ στυγν ζοφωμενους· θεν παντες τιμμεν, Φιλοθέη, τν μνήμην σου.

σθενούντων πίσκεψις, αχμαλώτων νάρρυσις κα παρθένων σύνταξις, μτερ, γέγονας πρς χριστομάχον δ τύραννον δεινς ντεπάλαισας κα γνα τν καλν μαρτυρί σφράγισας· δι τοῦτο σε ὁ Χριστς γαπήσας ες τάς νω ορανίους ναπαύσεις νεκαλέσατο, νδοξε.

τερα. χος ὁ ατός. δωκας σημείωσιν.

Δεῦτε, φιλέορτοι, τν Φιλοθέην ν σμασι κα δας καταστέψωμεν, πανήγυριν γοντες ερν κα θείαν· ατη γρ σίως ντως βίωσεν ν γ κα ν τος ργοις τν πίστιν δειξε· δι κα τ διάδημα τ τς θλήσεως εληφεν κ χειρὸς το δοξάζοντος τος ατν γαπήσαντας.

δωκεν, σκόρπισε τν πλοῦτον παντα, χαίρουσα, τος πτωχος κα τος πένησι· Θε γρ δάνειζε δωρεν διδοσα· ὅθεν κα πλουσίως τ Φιλοθέῃ Σωτρ τν θείαν χάριν νταποδέδωκε· χορ γρ συγκατέλεξε τ τν γίων τν πάντιμον, κτενς κετεύουσαν, πως εὕρωμεν λεος.

Κόσμον κα επρέπειαν τν ρετν νεδύσατο Φιλοθέη νδοξος  τν πίστιν τηρήσασα μετ σωφροσύνης, ν γιασμ τε κα δι' γάπης ληθοῦς λαμπρς τν δρόμον ατς τετέλεκε· δι κα τν οράνιον νδεδυμένη λαμπρότητα, ντυγχάνει πρς Κύριον θείας δόξης τυχεν μς.

 

Δόξα. Ἦχος πλ. α'.

Πάντα τ σ κα σεαυτν τ Θε καθιέρωσας, νον κα ψυχν κα καρδίαν κα σμα· τς φωνς γρ το Εαγγελίου κούσασα, χρυσὸν κα τιμν κα τ πάντα κατέλιπες ρφανν δ κα χηρῶν κα πτωχν μήτηρ γέγονας· δι κα   Παράκλητος λθὼν ν τ ψυχ σου κατκησε κα γέγονας πάσης ρετς εωδιάζον δοχεῖον. λλὰ, μτερ Φιλοθέη, παναοίδιμε, Χριστν τν Θεν μν κέτευε, τ σν στυ φυλάσσειν κα σζειν τάς ψυχς μν.

Κα νν. Θεοτοκίον.

ν τῇ Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ τῆς ἀπειρογάμου Νύμφης εἰκὼν διεγράφη ποτέ. Ἐκεῖ Μωϋσῆς διαιρέτης τοῦ ὕδατος, ἐνθάδε Γαβριὴλ ὑπηρέτης τοῦ θαύματος, τότε τὸν βυθόν ἐπέζευσεν ἀβρόχως, Ἰσραήλ, νῦν δὲ τὸν Χριστὸν ἐγέννησεν ἀσπόρως ἡ Παρθένος, ἡ θάλασσα μετὰ τὴν πάροδον τοῦ Ἰσραήλ, ἔμεινεν ἄβατος, ἡ ἄμεμπτος μετὰ τὴν κύησιν τοῦ Ἐμμανουήλ, ἔμεινεν ἄφθορος, ὁ ὢν καὶ προών, καὶ φανεὶς ὡς ἄνθρωπος, Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς.

Εσοδος. Φς λαρόν. Τ Προκείμενον τς μέρας κα τ ναγνώσματα.

Παροιμιν τὸ νάγνωσμα (λα'. 10-20)

Γυναῖκα νδρείαν τίς ερήσει ; τιμιωτέρα δέ στι λίθων πολυτελν τοιαύτη. Μηρυομένη  ρια κα λίνον, ποίησεν  εχρηστον τας χερσν   ατς. γένετο σεὶ νας μπορευόμενη  μακρόθεν, συνάγει δ αὕτη τν βίον. Κα νίσταται κ νυκτν κα δωκε βρώματα τ οἴκῳ κα ργα ταῖς θεραπαίναις. Θεωρήσασα γεώργιον πρίατο, π δ καρπν χειρν ατς κατεφύτευσε κτμα. ναζωσαμένη σχυρς τν σφν ατς ρεισε τος βραχίονας ατς ες ργον. γεύσατο ὅτι καλόν στι τ ργάζεσθαι κα οκ ποσβέννυται ὅλην τν νύκτα λύχνος ατς. Τος πήχεις ατς κτείνει π τ συμφέροντα, τάς δ χερας ατς ρείδει ες τρακτον. Χερας δ ατς διήνοιξε πένητι, καρπν δ ξέτεινε πτωχ. σχν κα επρέπειαν νεδύσατο κα εφράνθη ν μέραις σχάταις.

Σοφίας Σολομντος τ νάγνωσμα (γ'. 1-9)

Δικαίων ψυχα ν χειρ Θεο κα ο μ ψηται ατν βάσανος. δοξαν ν φθαλμος φρόνων τεθνάναι καί λογίσθη κάκωσις ξοδος ατν κα φ᾿ μν πορεία σύντριμμα, ο δέ εσιν ν ερήν. Κα γρ ν ψει νθρώπων ἐὰν κολασθσιν λπς ατν θανασίας πλήρης· κα λίγα παιδευθέντες μεγάλα εεργετηθήσονται, τι Θες πείρασεν ατος κα ερεν ατος ξίους αυτο· ς χρυσν ν χωνευτηρί δοκίμασεν ατος κα ς λοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο ατούς. Κα ν καιρ πισκοπς ατν ναλάμψουσι κα ς σπινθρες ν καλάμ διαδραμονται· κρινοσιν θνη κα κρατήσουσι λαν κα βασιλεύσει ατν Κύριος ες τος αώνας. Ο πεποιθότες π᾿ ατ συνήσουσιν λήθειαν κα ο πιστο ν γάπ προσμενοσιν ατ, τι χάρις καί λεος ν τος σίοις ατο κα πισκοπ ν τος κλεκτος ατο.

Σοφίας Σολομντος τ νάγνωσμα (ε'. 16-στ΄. 3)

Δίκαιοι ες τν αἰῶνα ζσι κα ν Κυρί μισθς ατν κα φροντς ατν παρ ψίστ. Δι τοῦτο λήψονται τ βασίλειον τς επρεπείας κα τ διάδημα το κάλλους κ χειρς Κυρίου, ὅτι τ δεξι σκεπάσει ατος κα τ  βραχίονι περασπιε  ατν. Λήψεται πανοπλίαν τν ζλον ατοῦ κα πλοποιήσει τν κτίσιν ες μυναν χθρν· νδύσεται θώρακα δικαιοσύνην κα περιθήσεται κόρυθα κρίσιν νυπόκριτον λήψεται σπίδα καταμάχητον σιότητα, ξυνε δ πότομον ὀργν ες ομφααν, συνεκπολεμήσει δ ατ κόσμος π τος παράφρονας. Πορεύσονται εστοχοι βολίδες στραπν κα ς πὸ εκύκλου τόξου τν νεφν π σκοπν λοῦνται κα κ πετροβόλου θυμο πλήρεις ιφήσονται χάλαζαι· γανακτήσει κατ' ατν δωρ θαλάσσης, ποταμο δ συγκλύσουσιν ποτόμως· ντιστήσεται ατοῖς πνεμα δυνάμεως κα ς λαῖλαψ  κλικμήσει ατούς· κα ρημώσει πσαν τν γν νομία κα κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστν. κούσατε ον,  βασιλες,  κα σύνετε· μάθετε, δικαστα περάτων γς· νωτίσασθε, ο κρατοντες  πλήθους κα γεγαυρωμένοι π χλοις θνν· ὅτι δόθη παρ Κυρίου κράτησις μῖν κα δυναστεία παρ ψίστου.

 

Ες τν Λιτν, Στιχηρ διόμελα. Ἦχος α'.

Δεῦτε σήμερον, πιστοί, τν γίαν Φιλοθέην τιμήσωμεν κα τελοντες ορτν πρς ατν ν πίστει κβοήσωμεν ταῖς πρεσβείαις σου, μτερ, τν σν σκέπε πόλιν κα ταύτην διαφύλαττε δι παντς ερηνεύουσαν.

ατός.

Δεῦτε σήμερον, πιστοί, τν γίαν Φιλοθέην μνήσωμεν· τν Σταυρν γρ π' μων ρασα κα καλς γωνισαμένη, όκνως τάς ντολάς τοῦ Χριστο τέλεσε· νν δ τ ν κόσμ καταλιποῦσα, ο διαλείπει μετ πάντων τν γίων πρ μν πρς  Κύριον πρεσβεύουσα.

χος β'.

Τν πλοῦτον τν πίγειον ν τας χερσ τν πτωχν παραθεμένη, ντί τούτου κτήσω πλοῦτον οράνιον· δόξης δ κα δονν καταφρονήσασα κα σκητικῶς διελθοῦσα, μαρτυρικς τ ζν μετήλλαξας δι' γάπην τοῦ Σωτρος  Χριστο, Φιλοθέη πανέντιμε· ατ ον πρέσβευε σωθναι τάς ψυχς μν.

Δόξα. Ἦχος πλ. δ΄.

χάρις το γίου Πνεύματος ν τ καρδί σου σκηνώσασα, σιομάρτυς Φιλοθέη, νθος εὐῶδες κα φς λαρν ν τ βαρε τς δουλείας χειμνι ν θήναις τας κλεινας σε νέδειξεν· ὅθεν κα νν τ Χριστ Θε μ παύ πρεσβεύουσα πρ τν ψυχν μν.

Καί νν. Θεοτοκίον.

Δέσποινα πρόσδεξαι τάς δεήσεις τν δούλων σου κα λύτρωσαι μς πὸ πάσης νάγκης κα θλίψεως.

Ες τν Στίχον Στιχηρ προσόμοια.

χος πλ. α'. Χαίροις σκητικν.

Χαίροις τν θηνν Δορκάς! ς γρ κείνη ν όππῃ, μαθήτρια πιστ το Χριστο γένου κα ρφανν κα χηρῶν μήτηρ κα προστάτις ναδέδειξαι· τν δόξαν μίσησας κα τὸν πλοῦτον διέθηκας κα παρθεννα σιότητος δειμας, πλήρης ργων τε γαθν φθης, πάντιμε. θεν σου τν πανήγυριν τελοντες, τν λάρνακα τν σν λειψάνων κυκλοῦμεν κα σωτηρίας ατούμεθα τυχεῖν, Φιλοθέη, σας πρεσβείαις πρς τν σῴζειν μς δυνάμενον.

Στίχ. πομένων πέμεινα τν Κύριον κα προσέσχε μοι.

Χαίροις, τν θηνν λαμπάς! ν τ βί καιομένη κα φαίνουσα, πίστιν δι' εποιΐας κα δι βίου γνοῦ τάς πρὸς σ φοιτώσας κδιδάσκουσα· τροφς τούτων γέγονας κα προστάτις κα στήριγμα, διωκομένων σφαλς καταφύγιον, νεανίδων τε αχμαλώτων νάρρυσις. σπερ φωστρ διέλαμψας κα νύκτα φώτισας τν ζοφερν τς δουλείας, Φιλοθέη, το Γένους σου· διό σε τιμμεν κα ατούμεθα πρεσβεύειν σε πρς τὸν Κύριον.

Στίχ. Καὶ στησεν π πέτραν τος πόδας μου κα κατεύθυνε τ διαβήματά μου.

Χαίροις, τν θηναίων γ! ὅτι τος αἵμασι Μαρτύρων γίασαι τ πάλαι  μν Λεωνίδου, τς Φιλοθέης δ νν, τς σίας μα τε κα μάρτυρος. Ατς τ  μαρτύριον κα τόν νδοξον θάνατον κα τήν τοῦ βίου ρετν κα σεμνότητα ορτάζοντες, πρς ατν οτω λέγομεν· Μάρτυς σία, πρέσβευε πρ τν τιμώντων σε κα δεομένων ν πίστει τς προστασίας σου, πάντιμε· πολ γρ σχύει πρεσβεία τν γίων πρς τν Φιλάνθρωπον.

Δόξα. χος πλ. δ'.

Τν νανθρωπήσαντα Θεν μν, ς διῆλθεν εεργετν κα ώμενος πάντας, τοτον μιμήσω, Φιλοθέη φιλόθεε. είρους κα πολυχεύμων πηγ συμπαθείας φθης κα γάπης, σεαυτν δ κατακοσμήσασα τ  καλλον τν ρετν κα επρεπείᾳ, ερεῖον προσηνέχθης τ πρ το κόσμου παντς προσενεγκόντι αυτν· ατν κέτευε, σιομάρτυς, πρ τς σωτηρίας μν.

Κα νν. Θεοτοκίον.

νύμφευτε  Παρθένε, τν Θεν φράστως συλλαβοῦσα σαρκί, Μήτηρ Θεο το ψίστου, σν ἱκετν παρακλήσεις δέχου, Πανάμωμε· πσι χορηγοσα καθαρισμν τν πταισμάτων, νν τὰς μν κεσίας προσδεχομένη, δυσώπει σωθναι πάντας μᾶς.

πολυτίκιον. Ἦχος πλ. α'. Τὸν συνάναρχον λόγον

θηναίων πόλις περιώνυμος Φιλοθέην τιμᾷ τν σιομάρτυρα κα σπάζεται ατς τ θεον λείψανον, ὅτι βίωσε σεμνς κα μετήλλαξε τ ζν θλήσει κα μαρτυρί κα πρεσβεύει πρς τν Σωτῆρα διδόναι πσι τ θεον λεος.

Θεοτοκίον.

Χαρε πύλη Κυρίου διόδευτος, χαρε τεχος κα σκέπη τν προστρεχόντων ες σέ, χαρε χείμαστε λιμν κα πειρόγαμε τεκοῦσα ν σαρκ τν ποιητήν σου κα Θεόν, πρεσβεύουσα μ λλείπῃς πρ τν νυμνούντων κα προσκυνούντων τν Τόκον σου.

* * *

ΕΝ Τ ΟΡΘΡ

Μετ τν ξάψαλμον, τ πολυτίκιον ς ν τ σπερινῷ.

Μετ τν α' στιχολογίαν. Κάθισμα. Ἦχος α'. Τν τάφον σου Σωτήρ.

χάρις το Χριστο, σωτήριος πσιν ποίησε μονν παρ σοί, Φιλοθέη, κα γέγονας παράδεισος ρετς κα σεμνότητος· βίον γιον εεργετοσα  διῆλθες κα τν στέφανον το μαρτυρίου δέξω· διό σε γεραίρομεν.

Θεοτοκίον. μοιον.

Μητέρα σε Θεο πιστάμεθα πάντες, παρθένον ληθς καὶ μετ τόκον φανεῖσαν, ο πόθ καταφεύγοντες πρς τν σν γαθότητα· σ γρ ἔχομεν μαρτωλο προστασίαν, σ κεκτήμεθα ν πειρασμος σωτηρίαν, τν μόνην πανάμωμον.

Μετ τν β' στιχολογίαν. Κάθισμα. Ἦχος δ'. Ταχ προκατάλαβε.

Τῷ πνεύματι ζέουσα, σιομάρτυς Χριστο, Κυρί δουλεύουσα κα προσευχ κτενεῖ ν κόσμ βίωσας· χαιρες τ λπίδι, πομένουσα θλίψεις, χρείαις δ τν γίων ν σπουδ ἐκοινώνεις· διό περ κα νν τιμμεν πάντες τν μνήμην σου.

Θεοτοκίον. μοιον.

Ταχ δέξαι, Δέσποινα, τάς κεσίας μν κα ταύτας προσάγαγε τ σ ι κα Θε, Κυρία Πανάχραντε· λῦσον τάς περιστάσεις τν ες σ προστρεχόντων, σκέδασον τάς νέδρας κα τ θράση, Παρθένε, τν νῦν φοπλιζομένων κατ τν δούλων σου.

Μετ τὸν Πολυέλεον Κάθισμα. Ἦχος πλ. δ'. Τ προσταχθέν.

Το μαρτυρίου τ στεφάν κοσμουμένη κα ν τ αματί σου, μτερ, λελουμένη, τὸν Σωτῆρα κέτευε, τὸν πρ το κόσμου κάνθαις στεφανωθέντα κα τν πλευρν νυγέντα κα θεί αἵματι τν ρὰν τς Εὔας ποπλύναντα κα τν δὸν πρὸς ορανὸν κα αθις τὸν παράδεισον τος νθρώποις νοίξαντα.

Θεοτοκίον. μοιον.

Θεοχαρίτωτε, γνή, ελογημένη, τὸν δι σπλάγχνα οκτιρμν κ σο τεχθέντα σν τας νω Δυνάμεσι κα τος ρχαγγέλοις κα πσι τος σωμάτοις πρ μν δυσώπει καταπαύστως, δοναι μῖν πρὸ το τέλους διόρθωσιν κα λασμὸν μαρτιν κα βίου πανόρθωσιν, ὅπως εὕρωμεν λεον.

Οἱ ναβαθμο· τὸ α' ντίφωνον το δ' χου.

Προκείμενον. πομένων πέμεινα τν Κύριον κα προσέσχε μοι.

Στίχ. Μακάριος νήρ, ο στι το νομα Κυρίου λπς ατοῦ.

Πσα πνο κα τ Εαγγέλιον. (Ματθ. στ' 19-21)

Επεν Κύριος τος αυτο μαθηταῖς· μ θησαυρίζετε μῖν θησαυρος π τς γς, που σς κα βρσις φανίζει, κα που κλέπται διορύσσουσι κα κλέπτουσι· θησαυρίζετε δ μῖν θησαυρος ν οραν, που οὔτε σς οὔτε βρσις φανίζει, κα που κλέπται ο διορύσσουσιν οδ κλέπτουσιν· που γάρ στιν θησαυρς μν, κε σται κα καρδία μν.

Ὁ Ν' ψαλμός. Δόξα. Ταῖς τῆς θληφόρου...

Κα νν. Τας τς Θεοτόκου...

διόμελον. χος β'.

Τν Σταυρν το Χριστο π᾿ μων ρασα κα τος ἴχνεσιν ατοῦ κολουθήσασα, πηρνήσω, Φιλοθέη, σεαυτν κα τ πάντα σκύβαλα γήσω, ς οδν εροσα τς ψυχς σου ντάλλαγμα· πώλεσας τν ζωήν, να σώσς τν ψυχήν, στέρησαι φωτς το ασθητο κα τν λιον τς δόξς ρς· ατν κέτευε, Μτερ, να σώσῃ τὰς ψυχς μν.

 

Ο Κανόνες. Κανν τς Θεοτόκου μετ τν Ερμν ες στ'. κα τς σιομάρτυρος ες η'. Κανν τς Θεοτόκου, ο κροστιχίς·

Χαίροις χαρς σκήνωμα τς λύπης λύσις. ωάν(νης) .

ᾨδ α'. Ἦχος πλ. δ'. Ερμός. ρματηλάτην Φαραώ.

Χαῖρε κατάρας παλαις λύτρωσις κα ελογίας πηγή· χαρε, ζως Μήτηρ, ᾅδου καθαίρεσις, θανάτου ναίρεσις· χαρε, λύσις τς λύπης, χαρς χωρίον ερύχωρον· χαρε, Θεοτόκε Πανύμνητε.

ρμα το Λόγου λογικν καὶ μψυχον, χαρε, πανάμωμε· δαυϊτικόν, χαρε, ρμα πολυώνυμον, ρμα μυριοπλάσιον, χαρε, Παρθένε, ντως τν Χερουβμ κα τν Σεραφμ συγκρίτως περέχουσα.

ερωτέρα νοερν Δυνάμεων, χαρε, Θεόνυμφε· χαρε, νωτέρα κτιστῆς πάσης φύσεως· χαρε, Θεο παλάτιον· χαρε, πύρινε θρόνε· χαρε, λυχνία πολύφωτε· χαρε, μυριώνυμε Δέσποινα.

άβδος κ ίζης εσσαὶ βλαστήσασα, χαρε, μόλυντε· χαρε, βλαστ  άβδου τς αρωνίτιδος διαγραφεῖσα πρότερον μυστικς κα βαθέως· ς γρ κείνη βλάστησεν, οὕτω τν Χριστν σ γέννησας.

τερος Κανν τς σιομάρτυρος, ο κροστιχς·

Μέλος σοι τερπνόν, Θεο φίλη, δω. σαάκ.

ᾨδὴ α'. Ἦχος δ'. νοίξω τ στόμα μου.

Μονς ς πόθησας τὰς ορανίους, θεόλεκτε, νν ερες κα λαβες τν σν γώνων μισθόν, οὓς γώνισαι ν τ παρόντι βί, εχαῖς κα δεήσεσι τας πρς τν Κύριον.

λέους σ φθονος πηγή, σία, τεθέασαι, πτωχος καταρδεύουσα πλουσιωτάταις οας· ὅθεν στέφανον σ κορυφ δέξω, νθ᾿ νπερ πόνησας, μτερ, ν βί σου.

Λαλεῖν σοι ο δύναμαι τν ρετν τν επρέπειαν κα ψος τ νθεον, ραΐσθης, σεμνή, κα νύψωσας πρς τὰς πουρανίους σκηνς κα δεδόξασαι παρ το Κτίσαντος.

Θεοτοκίον.

Τν πόλιν σου φύλαττε δι παντς ερηνεύουσαν, Μαρία Θεόνυμφε, ἣν σία μν κατεκόσμησε, τος πόνοις, το δοξάζειν τν σπορον Τόκον σου κα σὲ, Πανάχραντε.

Καταβασία. νοίξω τ στόμα μου.

ᾨδ γ'. Ερμός. Ορανίας ψῖδος.

σχυρότατον ὅπλον, χαρε, πιστν, Δέσποινα· χαρε, κραται προστασία, χαρε, ντίληψις μαρτωλν κραταιά· χαρε τ ρρηκτον τεχος, ν καταφεύγοντες πάντες σζόμεθα.

Σωτηρίας νθρώπων, χαρε, στερρὸν ρεισμα· χαρε, το  δμ κα τς  Εὔας πανάκλησις, δι' ς πέλαβον νν τν παλαιν εκληρίαν· χαρε, νοίξασα πάλιν  Παράδεισον.

Χαρε, φλεκτε βάτε· χαρε, φωτς χημα· χαῖρε, το λίου νεφέλη· χαρε, περίδοξε, λη λαμπρ κα χρυσῆ, το Βασιλέως καθέδρα· χαῖρε, πόλις μψυχε το Παντοκράτορος.

πειρόγαμε Μτερ, χαρε, γν Δέσποινα· χαῖρε, νήρωτος χώρα κα γεώργητος, δεξαμένη ν σο τν γεωργν τν πάντων χαῖρε, γ λήθειαν νατείλασα.

λλος. Τος σος μνολόγους.

Σ τὸν πλοῦτον νειμας, σία, τν σν δεομένοις, τν ευστν κα γρ ν τούτῳ, πάνσεπτε, καυχᾶσθαι ο προρησαι, λλ' ντ τούτου δέδεξαι σ κορυφ δόξης στέφανον.

Σαῖς προσευχαῖς πρς τὸν Δεσπότην τν πόλιν περίσζε τν σν, γεραίρουσάν σε, πάνσεμνε, ς θεῖον νδιαίτημα ν οἴκῳ το Θεο μν, ς τε σίαν κα Μάρτυρα.

δὸν τν πάγουσαν ες νω εροῦσα, διώδευσας σεμνς· ὅθεν κα πρς οράνιον λήλυθας πολίτευμα κα τος σίοις πασιν, σία, συγκατηρίθμησαι.

Θεοτοκίον.

άσεις παρέχουσα παντοίας τος πόθ τιμσι σου, γνή, τὸν Τόκον, τὸν κ Πνεύματος γίου συλληφθέντα σοι, παράσχου κα τος δούλοις σου μῖν πταισμάτων τν φεσιν.

Καταβασία. Τος σος μνολόγους.

Κάθισμα. Ἦχος πλ. δ'. Τ προσταχθέν.

Καταλιποῦσα τ τς γς, Φιλοθέη, μετέστης  νω πρς μονς τὰς  ορανίους κα πρεσβεύεις σν πσι τος πουρανίοις, σίοις μα δικαίοις  κα τος λοιποῖς, σν πσί τε τος γγέλοις κα Λειτουργος κα κραυγάζεις τ γιος, γιος, γιος, Θεέ, πατρ πουράνιος, σζε πάντας ος πλασας.

Θεοτοκίον. μοιον.

Θεοχαρίτωτε, Ἁγνὴ εὐλογημένη, τὸν διὰ σπλάγχνα οἰκτιρμῶν ἐκ Σοῦ τεχθέντα, σὺν ταῖς ἄνω Δυνάμεσι καὶ τοῖς Ἀρχαγγέλοις, καὶ πᾶσι τοῖς Ἀσωμάτοις ὑπὲρ ἡμῶν, δυσώπει ἀκαταπαύστως δοῦναι ἡμῖν, πρὸ τοῦ τέλους συγχώρησιν, καὶ ἱλασμὸν ἁμαρτιῶν, καὶ βίου ἐπανόρθωσιν, ὅπως εὕρωμεν ἔλεος.

ᾨδ δ'. Ερμός. Σύ μου σχύς, Κύριε.

νατολ το πατρικο παυγάσματος κα λίου το ξανατείλαντος πρ ωσφόρου κ το Πατρός, χαῖρε, Θεοτόκε, νεφέλη κούφη κα μψυχε· Παρθένε θεομτορ, χαρε, ελογημένη· χαρε, δεδοξασμένη Πανάμωμε,

Σ τὸ χρυσον θυμιατήριον, Δέσποινα, το στέκτου κα ΰλου νθρακος, ν ᾧ καύθη διαρραγν τς  δαμιαίας παρακος τὸ χειρόγραφον· διό σοι, χαρε, κράζω, δι᾿ ς  πσιν δόθη χαρ κα τρυφ κα πόλαυσις.

Σὺ τν βροτν δόξα κα κλέος κα καύχημα κα γγέλων στέφος κα διάδημα· διό περ γ τε κα ορανός, μίαν κκλησίαν συστησάμενοι παναρμόνιον, τ χαρε, σο βομεν· χαρε, Δέσποινα κόσμου· χαρε, πάντων νθρώπων βοήθεια.

Κλίνη σεπτή, ν Σολομν προδιέγραψε, κυκλουμένη δυνατος ξήκοντα, χαρε, Παρθένε· κιβωτς κεχρυσωμένη το νοητο γιάσματος, λαβς θεία, χαῖρε· χαρε, βάτε πυρφόρε· χαρε, πύλη κα κλῖμαξ κα γέφυρα.

λλος. καθήμενος ν δόξ.

Τὴν Ὁσίαν Φιλοθέην φιλοφρόνως τιμήσωμεν, ἐν ᾠδαῖς ᾀσμάτων ταύτην εὐσεβῶς μεγαλύνοντες· αὕτη γὰρ ὤφθη δοχεῖον θείου Πνεύματος, καὶ πεφώτισται, τούτου ταῖς θείαις λαμπρότησι.

ν χορείαις τν γίων τεταγμένη, πανέντιμε, τος τν σν τελοῦντας μνήμην σινεῖς διαφύλαττε, ταῖς σας πρεσβείαις, μτερ, ταῖς πρς Κύριον, βος εί· δόξα, Χριστέ, τ δυνάμει σου.

ωμαλέᾳ διανοίᾳ κα γενναί φρονήματι τάς Κυρίου, μτερ, πάσας ντολς κτετέλεκας κα μαρτυρίου, σία, κατηξίωσαι κα τν στέφανον παρ Κυρίου πείληφας.

Θεοτοκίον.

Παναγία Θεοτόκε, τος ες σ καταφεύγοντας κ κινδύνων ῦσαι πάντας κα σκανδάλων το φεως τς Φιλοθέης πρεσβείαις τς θεόφρονος, ς τν θλησιν κα τος γνας γεραίρομεν.

Καταβασία. Τν νεξιχνίαστον.

ᾨδ ε'. Ερμός. να τί με πώσω.

Νοερν σατραπείαν κα τυραννικν ναέριον φάλαγγα παρελθεν λύπως ν καιρ τς ξόδου μου πάρασχε, να σοι τὸ χαρε χαρμονικῶς, Δέσποινα, κράζω· χαρε, πάντων λπὶς καταίσχυντε.

ς χαρν συλλαβοῦσα, χαρε, περάμωμε· χαρε, πέραγνε χαρε, τς γνείας πορφυρόχροον νθος δύπνοον χαρε, παρθενίας κοκκοβαφς ρυθρν  όδον κα Θεο τ εὐῶδες σφράδιον.

Μυστικ μυροθήκη χαρε, τ δύπνοον μύρον βρύουσα· χαρε, κρήνη θεία, τ δωρ τ ζν ναβλύζουσα· χαρε, τν βότρυν τν τς ζως καρποφοροῦσα, γεώργητος μπελος, Δέσποινα.

διόδευτε πύλη, χαρε, ν διώδευσε Χριστς Κύριος·παραδείσου πύλας νοίξασα, χαρε, τῷ Τόκ σου· χαρε, δι᾿ ς χαίρει φύσις σύμπασα κα ψάλλει, λυτρωθεῖσα κα αὕτη τῷ Τόκ σου.

λλος. ξέστη τ σύμπαντα.

Μονν τν φερέσβιον εροῦσα, κατετρύφησας πσαν θειοτέραν θεωρίαν, δ΄ ς νήχθης ες θείαν ντως ζων κα γέγονας πσι τος πρς σέ, μτερ, καταφεύγουσι προστασία κα στήριγμα.

βίος σου νθεος, α ρετα θαυμάσιαι κα τ κατορθώματα γενναα· ὅθεν κα δόξης πλείστης κατηξίωσαι τς νωθεν, μτερ, κ Θεοῦ, ἥν περ καθικέτευε πρ τν νυμνούντων σε.

Νοῦς πας νθρώπινος θαυμάζει λογιζόμενος τος κινδύνους, μτερ, κα τάς θλίψεις, ς ξ οκείων πέμεινας κα χθρν κλόνητον σχοῦσα λογισμόν, πίστει τ πρς Κύριον, οὗ τν λόγον τετήρηκας.

Θεοτοκίον.

Πανάχραντε Δέσποινα, τν Κύριον τέξασα, σζε τος ες σ τεθαρρηκότας κα τς μελλούσης ἅπαντας κολάσεως πάλλαξον, Μτερ το Θεοῡ, παρρησίαν χουσα μητρικν πρς τν Κύριον

Καταβασία. ξέστη τ σύμπαντα.

ᾨδ στ'. Ὁ Ερμός. Τν δέησιν κχεῶ πρς Κύριον.

μψυχος κόλχος, χαρε, Δέσποινα, κογχύλη σν χράντων αμάτων πορφυραυγῆ· ἐρυθράν λουργίδα τ τοῦ παντς Βασιλε πορφυρώσασα· τν γύμνωσιν τήν τοῦ δμ καλύψασα, χαρε, Πανύμνητε.

Στηρίζει μν τὰς καρδίας νθρώπων φυσικς ασθητς οτος ρτος, χριστιανν δ καρδίας στηρίζει τὸ σν δόμενον γιον ὄνομα· ντεθεν κα χαρμονικς πσα γλσσα τὸ χαρε κραυγάζει σοι.

Λυχνία, χαρε, χρυσαυγίζουσα· κιβωτς θεοχώρητος, χαῖρε· χαρε, σκηνή·χαρε· ἅγιον ὄρος· χαρε, το ζντος Θεοῦ πόλις μψυχε· παλάτιον, χαρε, Θεοῦ· χαρε, τέμενος θεον, πολύφωτον.

πέραγνε, περάμωμε, χαρε, τ τς φύσεως ξαίρετον νθος· χαρε, κοιν το νθρωπίνου γένους φιλοτιμία κα χάρις θεόσδοτος τν φύσιν, χαρε, τν βροτν τιμήσασα, Κόρη, τῷ Τόκ σου.

λλος. Τν θείαν ταύτην κα πάντιμον.

Θεο ς Παλος πάρξασα γεώργιον, σία, πέδωκας κατοστεύοντα Χριστ τ σ γεωργήσαντι τν ρετν τν πόνον κα τν γώνων σου.

κπλήττει πσαν διάνοιαν βροτν τ παρ σο νν τελούμενα· ψυχς νθέλκεις γάρ, ζοφωμένας τος πταίσμασι, πρς θεον φς, σία, δι το βίου σου.

σία, δε δίδαξας ν εὕρηκας ζων τν οράνιον, ς, καθικέτευε, ξιωθναι τος δούλους σου, τν εράν σου μνήμην τος ορτάζοντας.

Θεοτοκίον.

μνοῦμεν, χραντε Δέσποινα, τν Τόκον σου, σπόρως κλάμψαντα κ σοῦ, Θεόνυμφε κα σέ, Παρθένε, γεραίρομεν ᾠδαῖς καταπαύστοις τν μόνην χραντον.

Καταβασία. Τν θείαν ταύτην κα πάντιμον.

Κοντάκιον. Ἦχος γ'. Παρθένος σήμερον.

Φιλοθέην σήμερον πανευφροσύνως τιμμεν κα ατς τ λείψανον πανευλαβς προσκυνοῦμεν· αὕτη γρ εεργετοσα ν γ διῆλθε, τέλος δ μαρτυρικν σία σχε κα ξίωται πρεσβεύειν δοθναι πσι ζων τν αώνιον.

Οκος

Πσα γλσσα κινείσθω, πρς εφημίαν τς πανευφήμου Φιλοθέης, παν γένος κα λικία πσα, νεανίσκοι κα παρθένοι το Χριστο, τν σιομάρτυρα ν μνοις καταστέψωμεν· νομίμως γρ ἀνδρισαμένη, δι πόνων σκητικν κα μαρτυρίου τν τύραννον χθρν καταβέβληκεν· ορανί δ διαδήματι κεκοσμημένη, ατεται παρ Χριστο δοθναι πσι ζων τν αώνιον.

Συναξάριον.

 

Μηνὶ Φεβρουαρί ΙΘ', μνήμην πιτελοῦμεν τς σίας κα Μάρτυρος μητρς μν Φιλοθέης τς θηναίας.

 

Στίχ.    Φιλοθέη τν τδε μεταστσα,

χαίρουσ᾿ νλθε πρς μονς ορανίους.

 

Τ ατῇ μέρᾳ μνήμη τν γίων ποστόλων Ἀρχίππου, Φιλήμονος κα πφίας.

 

Στίχ.   Ποθῶν τν κρόγωνον ρχιππος λίθον,

κατηκολούθει τ πόθ τούτου λίθοις.

 

Χώραν φιλοῦντα τν Φιλήμονα χλόης,

χλωρος λύγοις τύπτουσιν κανθωμένοις.

 

πλωμένην παίουσιν ες γν πφίαν,

ες ορανος χουσαν μμα καρδίας.

 

Τ ατῇ μέρᾳ μνήμη τν γίων Μαρτύρων Μαξίμου, Θεοδότου, συχίου κα σκληπιοδότης.

 

Στίχ.   Ἀνδρῶν τριὰς σύναθλος εὐσθενεστάτη,

ἀνδρίζεταί σοι καὶ τομῆς Τριὰς μέχρι.

 

Ἔστεφε Χριστὸς τὴν Ἀσκληπιοδότην,

ὡς ἐξέκοψε τὴν κεφαλὴν τὸ ξίφος.

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ῥαβουλᾶ.

 

Στίχ.   Βουλὰς Ῥαβουλᾶς θεὶς ἀπράκτους δαιμόνων,

ἀπῆλθε βουλῇ τοῦ Θεοῦ τῶν ἐνθένδε.

 

Τ ατῇ μέρᾳ μνήμη τν σίων Πατέρων μν κα μολογητν Εγενίου κα Μακαρίου.

 

Στίχ.   ς εγενες ὄρπηκες, ν γ μακάρων

οκοῦσιν Εγένιος σν Μακαρίῳ.

 

Τ ατ μέρ μνήμη το σίου Πατρς μν Κόνωνος.

 

Στίχ. Πάθη το σώματος σκήσει νεκρώσας

ν γήρει πίονι κεκοίμηται Κόνων.

 

Τας ατν γίαις πρεσβείαις, Χριστ Θες μν, λεησον κα σσον μᾶς. μήν.

ᾨδ ζ'. Ὁ Ερμός. Θεο συγκατάβασιν.

μόνη πείρανδρος, μόνη φθορος, χαρε, Δέσποινα, Παρθένος  κα  Μήτηρ, παιδοτόκος τε κα πειρόγαμος· τ ξένον, χαρε, κα φρικτν μυστήριον· χαρε, γγέλων τρυφ· χαρε, νθρώπων χαρά.

Σιὼν πόλις μψυχε το Βασιλέως τῶν βασιλέων Χριστο, περ ς λαλήθη δεδοξασμένα, χαρε, Θεόνυμφος. χαρε κλῖμαξ, δι' ς μεταβαίνομεν πρς ορανν ἀπ γς κα κ φθορς ες ζωήν.

Λειμν θεοφύλακτος, εώδης κπός τε θεοβλαστούργητος νεδείχθης, Παρθένε, θανασίας τὸ νθος νθήσασα· δι συμφώνως τ χαῖρέ σοι κράζομεν· χαρε, λέους πηγή· χαρε, χαρς χορηγέ.

πέρτιμε Δέσποινα, ξ τιμίας παθν με κλυτρωσαι, να σοι χαρμοσύνως τ χαρε ᾄδω· χαρε, γνείας πηγ· χαρε, ταμεῖον πάσης καθαρότητος· χαρε, δοχεῖον Θεο· χαρε, χωρίον Χριστο.

λλος. διασώσας ν πυρί.

Φαεινοτάταις στραπαῖς τς περουσίου Τριάδος καταλαμπρύνασα τν νον, σν γγέλοις βος παρίστασαι· περύμνητε Κύριε, Θες τν Πατέρων, ελογητς ε.

ερωτάτοις Λειτουργοῖς, τος παρισταμένοις τ θρόν τς τρισηλίου στραπς το Θεοῦ, συγχορεύεις κραυγάζουσα· περύμνητε Κύριε, Θες ὁ τν Πατέρων, ελογητὸς ε.

Λιμένα εὔδιον ψυχν, μτερ, δειμαμένη, τος ζάλῃ κα τρικυμίαις τν παθν ναυαγοῦντας γαλήνης ξίωσας, ο σωθέντες κραυγάζουσι· ὁ Θεὸς ὁ τν Πατέρων, ελογητς εἶ.

Θεοτοκίον.

τν προάναρχον Υόν, Μτερ, το Πατρς δεξαμένη ν τ γαστρὶ σου μητρικῶς, Φιλοθέης τν πόλιν, δυσώπησον τοτον, σζειν, κραυγάζουσαν· ὁ Θεὸς ὁ τν Πατέρων, ελογητὸς ε.

Καταβασία. Οκ λάτρευσαν.

ᾨδ η'. Ερμός. Ελογετε παδες.

εσσα κ ίζης, χαρε,  άβδος βλαστήσασα·   ποτίστως, χαρε, νθηφοροσα νθος τν Χριστὸν ραῖον· χαρε, πῖον ρος τε κα κατάσκιον χαρε, θεος οκος, ν κατοικεν Λόγος πάντων εδόκησε πρὸ τν αώνων.

Σιδηρᾷ σου άβδ κραταις ντιλήψεως, ς τε λυσσῶντας κύνας κα λακτοῦντας, τ περικυκλοῦντα πάθη ποσόβει, τ δεινς πολεμοῦντα με, να σοι τὸ χαρε, τυχών σου τς προστασίας κα ντιλήψεως, Παρθένε, κράζω.

ραιώθης λη, τν ραῖον ν κάλλεσιν πρ υος νθρώπων Χριστν τεκοῦσα, ἡ ν γυναιξν ραία· διό σοι τ χαρε ψάλλομεν, λέγοντες·χαρε, Θεοτόκε, γνή, Κεχαριτωμένη· χαρε, τς κτίσεως νδοξότερα.

Δανιήλ σε εἶδεν ρος πρν λατόμητον, Θεογενντορ, αφνης ξ ο τμήθη κρογωνιαος λίθος. Σωτρ το κόσμου, Χριστς Κύριος· ὅθεν σε μνοῦμεν, Μτερ, ελογημένη, πάσης τς κτίσεως ἐνδοξοτέρα.

λλος. Παῖδας εαγες.

νλθες πρς γνσιν θεωρίας κα πάντα σαφς μεμύησαι το Πνεύματος δυτα μυστήρια, πάντα δ κατήγγειλας τος προσφοιτσι, πάνσεπτέ σοι κα κραυγάζουσι· τν Κύριον μνετε, τά ἔργα, κα περυψοῦτε ες πάντας τος αἰῶνας,

Δόξης κατεφρόνησας τς κάτω κα πσάν σου τν διάνοιαν πτέρωσας ρωτι το Πνεύματος· ὅθεν κα νύψωσας πρς θεον ψος ρρητον, χαίρεις ψάλλουσα· τν Κύριον μνετε, τ ργα κα περυψοῦτε ες πάντας τος αἰῶνας.

φθης ρφανν τροφς κα μήτηρ κα πάντων δικουμένων ντίληψις, τν ν νόσοις ασις, αχμαλώτων λύτρωσις κα τος ν λύπαις, πάνσεμνε, χαρά, τος ψάλλουσι· τν Κύριον μνετε, τ ργα κα περυψοῦτε ες πάντας τος αἰῶνας.

Θεοτοκίον.

ασαι, γνή, τάς σθενείας τν πίστει κα ελαβείᾳ προστρεχόντων σοι  κα μολογούντων σε Θεοτόκον, χραντε, ς τν Θεν γεννήσασαν, πάντες ψάλλομεν· τν Κύριον μνετε, τ ργα, κα περυψοῦτε ες πάντας τος αἰῶνας.

Καταβασία. Παῖδας εαγες.

ᾨδὴ θ'. Ὁ Εἱρμός. φριξε πσα κοή.

δε νν πσαι γενεα μακαρίζουσι τν ειμακάριστον, ς προεφήτευσας, Θεογενντορ, ν Πνεύματι· καί, ς τεκούσῃ τν χαράν, τ χαρε βοσί  σοι· χαρε, ζως πύλη· χαρε, κρήνη, ψυχικν μέλι  βρύουσα.

ρθωσας, Δέσποινα γνή, το προπάτορος δμ τ λίσθημα κα τς προμήτορος Εὔας τν λύπην μετέτρεψας·ς ον ατία τς χαρς, τ χαρε βομέν σοι· χαρε, Μαρία ελογημένη, τν πιστν γαλλίαμα.

ξιον χαῖρέ σοι βοᾷν· ν σο γρ σωματικς ΐδιος χαρ σκήνωσεν, Θεοτόκε πανάχραντε· χαρε, παράδεισε τρυφς, πηγ τς ζως μν χαρε, τέξασα τν Σωτῆρα κα Δεσπότην το σύμπαντος.

Νύττει μου βέλει γλυκερ τν καρδίαν ὁ σὸς πόθος, Πανύμνητε κα κβιάζει με ε τὸ χαρε προσᾴδειν σοι· χαρε, γαλήνης ὁ λιμήν· ν σο γρ ερίσκομεν, ν τ τοῦ βίου δειν πελάγει, ο πιστο καταφύγιον.

λλος. πας γηγενής.

Σο πρὸς παντὴν γγέλων συστήματα, μτερ, κατήρχετο κα ὁ τν ὁσίων δ χορὸς σν τούτοις θείοις ν σμασιν πηκολούθει, πάνσεμνε, ναγομένης σου ες τ νω πάντερπνα σκηνώματα, ν Χριστός σοι τάς πύλας νέξεν.

νθος χρυσαυγς ποικίλον, μυρίπνοον κα πολυτίμητον, τος ν τας θήναις νν τας χρυσιζούσαις, μτερ, ξήνθησας κα πσαν εωδίασας κα κατελάμπρυνας τν πατρίδα κα τος σος γεννήτορας· τν χαρίτων τν σν τ τερπνότητι.

νω σε Χριστς καλέσας, ες ληκτον ζων μετήνεγκε, ὃν καθικετεύουσα μ παύσ, μτερ, πρ τν πίστει σου τν μακαρίαν θλησιν μνούντων, πάντιμε, κα βοώντων χαίροις, ξιΰμνητε Φιλοθέη, ντως φιλόθεος.

Θεοτοκίον.

Κύριον, γν Παρθένε, ὅν ἔτεκες τοτον δυσώπησον σκέπειν κα τηρεν ε τν νεολαίαν, ν φιλόθεος τν σν μνεῖν συνήγαγε Τόκον, Πανάμωμε, κ παντοίων πολεμίων τρωτον κα ν ργοις καλος ριστεύουσαν.

ξαποστειλάριον. Γυνακες κουτίσθητε.

κκλησία σήμερον τν θηνν γάλλεται, τς Φιλοθέης τν μνήμην ν ελαβείᾳ τιμσα· σίως γρ βιώσασα, μαρτύριον δέξατο κα νν, γίων σύσκηνος, καταπαύστως πρεσβεύει πρ μν τ Κυρί.

Θεοτοκίον.

Μαρία, καθαρώτατον χρυσον θυμιατήριον, τς χώρητου Τριάδος δοχεῖον γεγενημένη, ν Πατρ εδόκησεν, δ Υἱὸς σκήνωσε κα  Πνεῦμα τ  πανάγιον, πισκίασαν σοι, Κόρη, νέδειξε Θεοτόκον.

Ες τος Ανους στμεν στίχους δ' κα ψάλλομεν Στιχηρ προσόμοια

Ἦχος δ'. ξ ψίστου κληθείς.

ν τος ψίστοις, σία Φιλοθέη, νθα ὁ Σωτρ μν σ πεδέξατο, πρ το στεως πρέσβευε, ν τν βίον ν σιότητι διετέλεσας· λεων τν Κύριον μῖν πέργασαι, να ερήνην παρέχηται κα σωτηρίαν τν ερν οἷς τελοῦσι μνήμην σου· σ γρ προστάτις ναδέδειξαι τν τοῦ βίου πλεόντων τν θάλασσαν, Φιλοθέη, σίων κα Μαρτύρων γκαλλωπισμα.

Σήμερον χαίρουσιν α κλεινα θναι, ὅτι ες προσκύνησιν τ θεῖα λείψανα τς Φιλοθέης προτίθεται κα μετ πόθου πς λας ταῦτα κατασπάζεται. Σήμερον όρτια μέλπουσιν σματα σεμνα παρθένοι, γεραίρουσαι τν Φιλοθέην· ατη γρ ντως μεσῖτις γέγονε, μήτηρ, τροφς κα καταφύγιον, γυναικῶν, αἳ πρς ταύτην προστρέχουσαι προστασίαν ζητοῦσιν ν τ σκέπ το Θεο μν.

Δεῦτε, παρθένοι, τν θείαν Φιλοθέην σήμερον ν σμασι κατακοσμήσατε κα πρς ατν κβοήσατε μετ' ελαβείας· σιομάρτυς, χαρε, πανέντιμε· σ γρ τν πίγειον πλοῦτον σκορπίσασα, περ σαυτν δ συνάξασα παρθένων πλήθη, γάπης φθης πηγ κένωτος· ὅθεν στεφάνου σε ξίωσε μαρτυρίου Χριστς ὁ Θεὸς μν, ὃν κέτευε σῶσαι κα φωτίσαι τὰς ψυχς μν.

ς Δορκάς, Φιλοθέη, ν όππῃ γέγονας πιστ Χριστο ντως μαθήτρια, ργων καλν ν τ βί σου σ φθης πλήρης κα ς πηγ περ σ ξέχεας πλούσιον τ λεος κα τν συμπάθειαν κα τν οσίαν σκόρπισας κα ν πενήτων χερσίν, σία, ταύτην διένειμας· ὅθεν θλήσασαν δέξατο Χριστός, τν πλοῦτον δάνεισας, ὃν κέτευε σῶσαι κα φωτίσαι τὰς ψυχς μν.

Δόξα. Ἦχος πλ. α'.

Πανηγυρίζει σήμερον φαιδρς τν θηναίων πόλις τς γίας Φιλοθέης τν μνήμην. Δεῦτε ον τς εσεβείας ραστα τν σιομάρτυρα τιμήσωμεν, ν ελαβείᾳ ψάλλοντες· Χαίροις, τν γάπην ν τ βί σκήσασα, λαιον κα οἶνον, ς Σαμαρείτης, π τ λγη πιχέουσα· Χαίροις, ὅτι καθάπερ Σωτήρ, τ προσευχ προσκαρτεροῦσα, φηρπάγης κα χθης ες τ  μαρτυρῆσαι, πρ το δι' μς μαρτυρικς ποθανόντος. Χαίροις, Φιλοθέη παναοίδιμε, μετ τν γίων μ παύ τν Σωτῆρα κετεύουσα τν πόλιν σου τήν δε, φυλάσσειν δι παντς ερηνεύουσαν κα σζειν τάς ψυχς μν.

Καὶ νν. Θεοτοκίον.

Μακαρίζομέν σε, Θεοτόκε Παρθένε, κα δοξάζομέν σε ο πιστο κατ χρέος, τν πόλιν τν σειστον, τ τεχος τ ρρηκτον, τν ρραγ προστασίαν κα καταφυγν τν ψυχν μν.

Δοξολογία μεγάλη κα πόλυσις.

 

* * *

 

ν τ Λειτουργί τ Τυπικά, ο Μακαρισμο κα τ ναγνώσματα.

Πράξεων τῶν Ἀποστόλων τὸ Ἀνάγνωσμα (θ΄36-42)

ν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἦν τις ἐν Ἰόππῃ μαθήτρια ὀνόματι Ταβιθά, ἣ διερμηνευομένη λέγεται Δορκάς· αὕτη ἦν πλήρης ἀγαθῶν ἔργων καὶ ἐλεημοσυνῶν ὧν ἐποίει. Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἀσθενήσασαν αὐτὴν ἀποθανεῖν· λούσαντες δὲ αὐτὴν ἔθηκαν ἐν ὑπερῴῳ. Ἐγγὺς δὲ οὔσης Λύδδης τῇ ᾿Ιόππῃ οἱ μαθηταὶ ἀκούσαντες ὅτι Πέτρος ἐστὶν ἐν αὐτῇ, ἀπέστειλαν δύο ἄνδρας πρὸς αὐτὸν παρακαλοῦντες μὴ ὀκνῆσαι διελθεῖν ἕως αὐτῶν. Ἀναστὰς δὲ Πέτρος συνῆλθεν αὐτοῖς· ὃν παραγενόμενον ἀνήγαγον εἰς τὸ ὑπερῷον, καὶ παρέστησαν αὐτῶ πᾶσαι αἱ χῆραι κλαίουσαι καὶ ἐπιδεικνύμεναι χιτῶνας καὶ ἱμάτια ὅσα ἐποίει μετ᾿ αὐτῶν οὖσα ἡ Δορκάς. Ἐκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας ὁ Πέτρος θεὶς τὰ γόνατα προσηύξατο, καὶ ἐπιστρέψας πρὸς τὸ σῶμα εἶπε· Ταβιθά, ἀνάστηθι. Ἡ δὲ ἤνοιξε τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς, καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον ἀνεκάθισε. Δοὺς δὲ αὐτῇ χεῖρα ἀνέστησεν αὐτήν, φωνήσας δὲ τοὺς ἁγίους καὶ τὰς χήρας παρέστησεν αὐτὴν ζῶσαν. Γνωστὸν δὲ ἐγένετο καθ᾿ ὅλης τῆς ᾿Ιόππης, καὶ πολλοὶ ἐπίστευσαν ἐπὶ τὸν Κύριον.

Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην (ιε΄12,13.18,19)

Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς. Αὕτη ἐστίν, ἡ έντολὴ ἡ ἐμή, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς. Μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ. Εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν. Εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει· ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ, ἀλλ᾿ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος.

Μεγαλυνάριον.

Τὴν σιομάρτυρα τοῦ Χριστο, τν ν τας θήναις διαλάμψασαν φαεινῶς, τν κα μαρτυρίου στεφάν κοσμουμένην, τν θείαν Φιλοθέην πάντες τιμήσωμεν.

Κοινωνικόν· Ες μνημόσυνον αώνιον ἔσται δίκαιος. ᾿Αλληλούια.