Σταυρν χαράξας Μωσς

νοίξω τστόμα μου

Πεποικιλμένη τθείδόξ

Χριστς γεννται δοξάσατε

σωσε λαόν

Βυθοῦ ἀνεκάλυψε

Στείβει θαλάσσης

Χέρσον βυσσοτόκον

ς ν περ

Τν Μωσως δν

Βοηθς κα σκεπαστς

Θαλσσης τὸ ἐρυθραον πλαγος

θειτατος προετπωσε

φθησαν, απηγατς βσσου

ναστσεως μρα

ΤΣωτρι Θε

Πντῳ ἐκλυψε Φαρα

Θείῳ καλυφθες

Χοροὶ Ἰσραήλ

 

«Σταυρν χαράξας»

Τς ψώσεως τοΤιμίου Σταυρο

δα’.  Ἦχος πλ. δ'. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Σταυρν χαράξας Μωσς, ἐπ’ εθείας άβδῳ, τν ρυθρν διέτεμε, τῷ Ἰσραλ πεζεύσαντι· τν δὲ ἐπιστρεπτικς, Φαρατος ρμασι, κροτήσας νωσεν, ἐπ’ ερους διαγράψας, τὸ ἀήττητον πλον· διΧριστῷ ᾄσωμεν, τΘεῷ ἡμν, ὅτι δεδόξασται.

δγ’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

άβδος ες τύπον, τομυστηρίου, παραλαμβάνεται· τβλαστγρ προκρίνει τν ερέα· τστειρευούσδπρην, Ἐκκλησίνν ξήνθησε, ξύλον Σταυροῦ, ες κράτος καστερέωμα.

δδ’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Εσακήκοα Κύριε, τς οκονομίας Σου τμυστήριον, κατενόησα τὰ ἔργα Σου, καὶ ἐδόξασά Σου τν Θεότητα.

δε’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

τρισμακάριστον Ξύλον! ἐν ᾧ ἐτάθη Χριστός, ὁ Βασιλες καΚύριος· δι’ οπέπτωκεν ξύλῳ ἀπατήσας, τῷ ἐν σοδελεασθείς, Θετπροσπαγέντι σαρκί, τπαρέχοντι, τν ερήνην τας ψυχας μν.

δς’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Νοτίου θηρς ν σπλάγχνοις, παλάμας ωνς, σταυροειδς διεκπετάσας, τσωτήριον πάθος, προδιετύπου σαφς· θεν τριήμερος κδύς, τν περκόσμιον νάστασιν, ὑπεζωγράφησε, τοσαρκπροσπαγέντος ΧριστοτοΘεοῦ, κατριημέρῳ ἐγέρσει, τν κόσμον φωτίσαντος.

δζ’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

κνοον πρόσταγμα τυράννου δυσσεβος, λαος κλόνησε, πνέον πειλς, καδυσφημίας θεοστυγος· μως Τρες Παδας, οκ δειμάτωσε, θυμς θηριώδης, οπρ βρόμιον· λλ’ ντηχοντι, δροσοβόλπνεύματι, πυρσυνόντες ψαλλον· Ὁ ὑπερύμνητος, τν πατέρων καὶ ἡμν, Θες ελογητς εἶ.

δη’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ανομεν, ελογομεν καπροσκυνομεν τν Κύριον.

Ελογετε Παδες, τς Τριάδος σάριθμοι, δημιουργν Πατέρα Θεόν· μνετε, τν συγκαταβάντα Λόγον, κατπρ ες δρόσον μεταποιήσαντα· καὶ ὑπερυψοτε, τπσι ζων παρέχον, Πνεμα πανάγιον ες τος αἰῶνας.

δθ’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μυστικς εΘεοτόκε παράδεισος, ἀγεωργήτως βλαστήσασα Χριστόν, ὑφ’ οττοΣταυροῦ, ζωηφόρον ν γῇ, πεφυτούργηται δένδρον· δι’ ονν ψουμένου, προσκυνοντες Ατόν, Σμεγαλύνομεν.

λλη. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

διβρώσεως τοξύλου, τγένει προσγενόμενος θάνατος, διΣταυροκατήργηται σήμερον· τς γρ προμήτορος παγγενής, κατάρα διαλέλυται, τβλασττς γνς Θεομήτορος· ν πσαι αδυνάμεις, τν ορανν μεγαλύνουσιν.

Αρχή

«Ἀνοίξω τστόμα μου»

Τς Θεοτόκου

 δα’.  Ἦχος δ’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

νοίξω τ στόμα μου, κα πληρωθήσεται Πνεύματος, κα λόγον ρεύξομαι, τ Βασιλίδι Μητρί· κα φθήσομαι, φαιδρς πανηγυρίζων, κα σω γηθόμενος, ταύτης τ θαύματα ν Εσοδον] [τν Κοίμησιν.]

δ γ’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τος σος μνολόγους, Θεοτόκε, ζσα κα φθονος πηγή, θίασον συγκροτήσαντας πνευματικόν, στερέωσον· κα ν τ θεί δόξ Σου, ν τ σεπτ Εσόδ Σου,] [κν τ σεπτ Κοιμήσει Σου,] στεφάνων δόξης ξίωσον.

δ δ’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν νεξιχνίαστον θείαν βουλήν, τς κ τς Παρθένου σαρκώσεως, Σο το ψίστου, προφήτης ββακούμ, κατανον κραύγαζε· Δόξα τ δυνάμει Σου Κύριε.

δ ε’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ξέστη τ σύμπαντα, π τ θεί δόξ Σου· Σ γάρ, πειρόγαμε Παρθένε, σχες ν μήτρ, τν π πάντων Θεόν, κα τέτοκας χρονον Υόν, πσι τος μνοσί Σε, σωτηρίαν βραβεύουσα.

[ ξέστη τ σύμπαντα, ν τ σεπτ Εσόδ Σου· Σ γάρ, πειρόγαμε Παρθένε, νδον εσλθες, ν τ να το Θεο, σπερ καθαρώτατος ναός, πσι τος μνοσί Σε, σωτηρίαν βραβεύουσα. ]

[ ξέστη τ σύμπαντα, ν τ σεπτ Κοιμήσει Σου· Σ γάρ, πειρόγαμε Παρθένε, γθεν μετέστης, πρς αωνίους μονάς, κα πρς τελεύτητον ζωήν, πσι τος μνοσί Σε, σωτηρίαν βραβεύουσα. ]

δ ς’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν θείαν ταύτην κα πάντιμον, τελοντες ορτν ο θεόφρονες, τς Θεομήτορος, δετε τς χερας κροτήσωμεν, τν ξ Ατς τεχθέντα, Θεν δοξάζοντες.

 δ ζ’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Οκ λάτρευσαν, τ κτίσει ο θεόφρονες, παρ τν κτίσαντα· λλ πυρς πειλήν, νδρείως πατήσαντες, χαίροντες ψαλλον· περύμνητε, τν πατέρων Κύριος, κα Θες ελογητς ε.

 δ η’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ανομεν, ελογομεν κα προσκυνομεν τν Κύριον.

Παδας εαγες ν τ καμίν, τόκος τς Θεοτόκου διεσώσατο, τότε μν τυπούμενος· νν δ νεργούμενος, τν οκουμένην πασαν, γείρει ψάλλουσαν· Τν Κύριον μνετε τ ργα, κα περυψοτε, ες πάντας τος αἰῶνας.

 δ θ’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

πας γηγενής, σκιρτάτω τ πνεύματι, λαμπαδουχούμενος· πανηγυριζέτω δέ, ύλων Νόων, φύσις γεραίρουσα, τ ερ θαυμάσια, ερ Εσόδια,] [τν ερν Μετάστασιν,] τς Θεομήτορος, κα βοάτω· Χαίροις παμμακάριστε, Θεοτόκε γνή, ειπάρθενε.

Αρχή

«Πεποικιλμένη τθείδόξῃ»

Τς Κοιμήσεως τς Θεοτόκου

 δα’.  Ἦχος α’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Πεποικιλμένη τθείδόξῃ, ἡ ἱερκαεκλεής, Παρθένε μνήμη Σου, πάντας συνηγάγετο, πρς εφροσύνην τος πιστούς, ἐξαρχούσης Μαριάμ, μετχορν κατυμπάνων, τΣῷ ᾄδοντας Μονογενε· νδόξως τι δεδόξασται.

δγ’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

δημιουργική, κασυνεκτικτν πάντων, Θεοσοφία καδύναμις, ἀκλινῆ ἀκράδαντον, τν κκλησίαν στήριξον Χριστέ· μόνος γρ εἶ Ἅγιος, ὁ ἐν γίοις ναπαυόμενος.

δδ’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ήσεις προφητν καανίγματα, τν σάρκωσιν πέφηναν, τν κ Παρθένου Σου, Χριστέ, φέγγος στραπς Σου, ες φς θνν ξελεύσεσθαι· καφωνεΣοι βυσσος, ἐν γαλλιάσει· Τδυνάμει Σου δόξα Φιλάνθρωπε.

δε’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τθεον καὶ ἄρρητον κάλλος, τν ρετν Σου, Χριστέ, διηγήσομαι· ξ ιδίου γρ δόξης συναδιον, καὶ ἐνυπόστατον λάμψας παύγασμα, παρθενικς πγαστρός, τος ν σκότει κασκιᾷ, σωματωθες νέτειλας λιος.

δς’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

λιον ποντογενές, κητον ντόσθιον πρ, τς τριημέρου ταφς Σου τ[1] προεικόνισμα, οὗ Ἰωνς, ὑποφήτης ναδέδεικται· σεσωσμένος γρ ς καπροπέπωτο, ἀσινς βόα· Θύσω Σοι μετφωνς, ανέσεως Κύριε.

 δ ζ’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ταμ θυμ τε κα πυρί, θεος ρως ντιταττόμενος, τ μν πρ δρόσιζε, τ θυμ δ γέλα, θεοπνεύστ λογικ, τ τν σίων τριφθόγγ λύρ ντιφθεγγόμενος, μουσικος ργάνοις, ν μέσ φλογός· δεδοξασμένος, τν πατέρων κα μν, Θες ελογητς ε.

δ η’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ανομεν, ελογομεν κα προσκυνομεν τν Κύριον.

Φλόγα δροσίζουσαν σίους, δυσσεβες δ καταφλέγουσαν, γγελος Θεο πανσθενής, δειξε Παισί· ζωαρχικν δ πηγήν, εργάσατο τν Θεοτόκον, φθορν θανάτου κα ζωήν, βλυστάνουσαν τος μέλπουσι· Τν Δημιουργν μόνον μνομεν, ο λελυτρωμένοι, κα περυψομεν, ες πάντας τος αἰῶνας.

δθ’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

    Αγενεαπσαι, μακαρίζομέν Σε, τν μόνην Θεοτόκον.

Νενίκηνται τς φύσεως οἱ ὅροι, ἐν ΣοΠαρθένε χραντε· παρθενεύει γρ τόκος, καζων προμνηστεύεται θάνατος. Ἡ μετ τόκον παρθένος, καμετθάνατον ζσα, σζοις εί, Θεοτόκε τν κληρονομίαν Σου.

Αρχή

«Χριστς γεννται»

«Ἔσωσε λαόν»

(Πεζακαὶ ἰαμβικαί)

Τς ΧριστοΓεννήσεως

 δα’.  Ἦχος α’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Χριστς γεννται δοξάσατε· Χριστς ξ ορανν παντήσατε· Χριστς πγς ψώθητε. ᾌσατε τΚυρίπσα γῆ, καὶ ἐν εφροσύνῃ, ἀνυμνήσατε λαοί, ὅτι δεδόξασται.

 

σωσε λαόν, θαυματουργν Δεσπότης,
γρν θαλάσσης κμα, χερσώσας πάλαι.
κν δτεχθείς, ἐκ Κόρης τρίβον βατήν,
Πόλου τίθησιν μν· ν κατ’ οσίαν,
σόν τε Πατρί, καβροτος δοξάζομεν.
ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

 δ γ’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τ πρ τν αώνων, κ Πατρς γεννηθέντι ρρεύστως Υἱῷ, κα π’ σχάτων κ Παρθένου, σαρκωθέντι σπόρως, Χριστ τ Θε βοήσωμεν· νυψώσας τ κέρας μν, γιος ε Κύριε.

 

Νεσον πρς μνους, οκετν εεργέτα,
χθρο ταπεινν, τν πηρμένην φρύν,
Φέρων τε παντεπόπτα, τ
ς μαρτίας
περθεν κλόνητον, στηριγμένους,
Μάκαρ μελ
δούς, τ βάσει τς πίστεως. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

δ δ’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

άβδος κ τς ίζης εσσαί, κα νθος ξ ατς, Χριστέ, κ τς Παρθένου νεβλάστησας, ξ ρους ανετός, κατασκίου δασέος· λθες σαρκωθες ξ πειράνδρου, υλος κα Θεός. Δόξα τ δυνάμει Σου Κύριε.

 

Γένους βροτείου, τν νάπλασιν πάλαι,
δων προφήτης, ββακομ προμηνύει,
δεν φράστως, ξιωθες τν τύπον·
Νέον βρέφος γάρ,
ξ ρους τς Παρθένου,
ξλθε λαν, ες νάπλασιν Λόγος. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

δ ε’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Θες ν ερήνης, Πατρ οκτιρμν, τς μεγάλης βουλς Σου τν γγελον, ερήνην παρεχόμενον, πέστειλας μν· θεν θεογνωσίας, πρς φς δηγηθέντες, κ νυκτς ρθρίζοντες, δοξολογομέν Σε, Φιλάνθρωπε.

 

κ νυκτς ργων, σκοτισμένης πλάνης,
λασμν μν, Χριστ τος γρηγόρως,
Ν
ν Σοι τελοσιν, μνον ς εεργέτ,
λθοις πορίζων, εχερ τε τν τρίβον,
Καθ’
ν νατρέχοντες, εροιμεν κλέος. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

δ ς’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Σπλάγχνων ωνν, μβρυον πήμεσεν, νάλιος θήρ, οον δέξατο· τ Παρθέν δέ, νοικήσας Λόγος, κα σάρκα λαβών, διελήλυθε φυλάξας διάφθορον· ς γρ οχ πέστη εύσεως, τν τεκοσαν κατέσχεν πήμαντον.

 

Ναίων ωνς, ν μυχος θαλαττίοις,
λθεν δετο, κα ζάλην παρκέσαι.
Νυγε
ς γ δέ, τ τυραννοντος βέλει,
Χριστ
προσαυδ, τν κακν ναιρέτην,
Θ
ττον μολεν Σε, τς μς ῥᾳθυμίας. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

δ ζ’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ο Παδες, εσεβεί συντραφέντες, δυσσεβος προστάγματος καταφρονήσαντες, πυρς πειλν οκ πτοήθησαν, λλ’ ν μέσ τς φλογός, σττες ψαλλον· τν πατέρων, Θες ελογητς ε.

 

Τ παντάνακτος, ξεφαύλισαν πόθ,
πλητα θυμαίνοντος, γκιστρωμένοι,
Πα
δες τυράννου, δύσθεον γλωσσαλγίαν·
Ο
ς εκαθε πρ, σπετον τ Δεσπότ,
Λέγουσιν· Ε
ς αἰῶνας ελογητς ε. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

δη’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ανομεν, ελογομεν καπροσκυνομεν τν Κύριον.

Θαύματος περφυος δροσοβόλος, ἐξεικόνισε κάμινος τύπον· ογρ ος δέξατο φλέγει νέους, ὡς οδπρ τς Θεότητος, Παρθένου ν πέδυ νηδύν· διὸ ἀνυμνοντες ναμέλψωμεν· Ελογείτω, ἡ κτίσις πσα τν Κύριον, καὶ ὑπερυψούτω, ες πάντας τος αἰῶνας.

 

Μήτραν φλέκτως, εκονίζουσι Κόρης,
Οτς παλαις, πυρπολούμενοι νέοι,
περφυς κύουσαν, ἐσφραγισμένην.
μφω δδρσα, θαυματουργίμιᾷ,
Λαος πρς μνον, ἐξανίστησι Χάρις.
ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

δθ’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

    Μεγάλυνον ψυχή μου, τν Τιμιωτέραν, κανδοξοτέραν, τν νω στρατευμάτων.

Μυστήριον ξένον, ὁρκαπαράδοξον· ορανν τσπήλαιον· θρόνον, χερουβικόν τν Παρθένον· τν φάτνην χωρίον, ἐν ᾧ ἀνεκλίθη ὁ ἀχώρητος, Χριστς Θεός· ν νυμνοντες μεγαλύνομεν.

 

    Μεγάλυνον ψυχή μου, τν λυτρωσαμένην, ἡμς κ τς κατάρας.

Στέργειν μν μς, ὡς κίνδυνον φόβῳ,
Ῥᾷ
ον σιωπήν· τπόθδΠαρθένε,
μνους φαίνειν, συντόνως τεθηγμένους,
ργδές στιν· λλκα Μήτηρ σθένος,
ση πέφυκεν, ἡ προαίρεσις δίδου.
ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Αρχή

«Βυθοῦ ἀνεκάλυψε πυθμένα»

«Στείβει θαλάσσης»

(Πεζακαὶ ἰαμβικαί)

Τν Θεοφανείων

 δα’.  Ἦχος β’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Βυθο νεκάλυψε πυθμένα, κα δι ξηρς οκείους λκει, ν ατ κατακαλύψας ντιπάλους, κραταιός, ν πολέμοις Κύριος· τι δεδόξασται.

 

Στείβει θαλάσσης, κυματούμενον σάλον,
πειρον αθις, Ἰσραήλ δεδειγμένον.
Μέλας δπόντος, τριστάτας Αγυπτίων,
κρυψεν ρδην, ὑδατόστρωτος τάφος,
ώμκραταιᾷ, δεξις τοΔεσπότου.
ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

δ γ’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

σχν διδούς, τος βασιλεσιν μν Κύριος, κα κέρας χριστν Ατο ψν, Παρθένου ποτίκτεται, μολε δ πρς τ βάπτισμα· δι πιστο βοήσωμεν· Οκ στιν γιος, ς Θες μν, κα οκ στι δίκαιος, πλν Σο Κύριε.

 

σοι παλαιν, κλελύμεθα βρόχων,
Βορ
ν λεόντων, συντεθλασμένων μύλας,
γαλλιμεν, κα πλατύνωμεν στόμα,
Λόγ
πλέκοντες, κ λόγων μελδίαν,
τν πρς μς, δεται δωρημάτων. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

δ δ’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

κήκοε Κύριε, φωνς Σου ν επας, Φων βοντος ν ρήμ, τε βρόντησας, πολλν π δάτων, τ Σ μαρτυρούμενος Υἱῷ· λος γεγονς το παρόντος, Πνεύματος δ βόησε· Σ ε Χριστός, Θεο σοφία κα δύναμις.

 

Πυρσ καθαρθείς, μυστικς θεωρίας,
μνν προφήτης, τν βροτν καινουργίαν,
ήγνυσι γρυν, Πνεύματι κροτουμένην,
Σάρκωσιν
μφαίνουσαν, ρρήτου Λόγου,
τν δυναστν, τ κράτη συνετρίβη. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

δ ε’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ησος ζως ρχηγός, λσαι τ κατάκριμα κει, δμ το πρωτοπλάστου· καθαρσίων δ ς Θες μ δεόμενος, τ πεσόντι καθαίρεται, ν τ ορδάν· ν τν χθραν κτείνας, περέχουσαν πάντα νον, ερήνην χαρίζεται.

 

χθρο ζοφώδους, κα βεβορβορωμένου,
Ἰὸν καθάρσει, Πνεύματος λελουμένοι,
Νέαν προσωρμίσθημεν,
πλαν τρίβον,
γουσαν πρόσιτον, ες θυμηδίαν,
Μόνοις προσιτήν, ο
ς Θες κατηλλάγη. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

δ ς’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

φων το Λόγου, λύχνος το φωτός, ωσφόρος, το λίου Πρόδρομος, ν τ ρήμ· Μετανοετε, πσι βο τος λαος, κα προκαθαίρεσθε· δο γρ πάρεστι Χριστός, κ φθορς τν κόσμον λυτρούμενος.

 

μερτν ξέφηνε, σν πανολβί,
χ Πατήρ, ν γαστρς ξηρεύξατο.
Να
φησν οτος, συμφυς γόνος πέλων,
Φώταυγος
ξώρουσεν, νθρώπων γένους,
Λόγος τέ μου ζ
ν, κα βροτς προμηθεί. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

δ ζ’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Νέους εσεβες, καμίν πυρς προσομιλήσαντας, διασυρίζον πνεμα δρόσου, βλαβες διεφύλαξε, κα θείου γγέλου συγκατάβασις· θεν ν φλογ δροσιζόμενοι, εχαρίστως νέμελπον· περύμνητε, τν πατέρων Κύριος, κα Θες ελογητς ε.

 

φλεξε είθρ, τν δρακόντων τς κάρας,
τς καμίνου, τν μετάρσιον φλόγα,
Νέους φέρουσαν, ε
σεβες κατευνάσας·
Τ
ν δυσκάθεκτον, χλν ξ μαρτίας,
λην πλύνει δέ, τ δρόσ το Πνεύματος. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

δη’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ανομεν, ελογομεν καπροσκυνομεν τν Κύριον.

Μυστήριον παράδοξον, ἡ Βαβυλνος δειξε κάμινος, πηγάσασα δρόσον· τι είθροις μελλεν, ἄυλον πρ εσδέχεσθαι ὁ Ἰορδάνης, καστέγειν σαρκί, βαπτιζόμενον τν Κτίστην· ν ελογοσι λαοί, καὶ ὑπερυψοσιν, ες πάντας τος αἰῶνας.

 

λευθέρα μέν, ἡ κτίσις γνωρίζεται·
Υοδφωτός, οπρν σκοτισμένοι.
Μόνος στενάζει, τοσκότους προστάτης.
Νν ελογείτω, συντόνως τν ατιον,
πρν τάλαινα, τν θνν παγκληρία.
ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

δθ’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

    Μεγάλυνον ψυχή μου, τν Τιμιωτέραν, τν νω στρατευμάτων.

πορεπσα γλσσα, εφημεν πρς ξίαν· λιγγιδνος καὶ ὑπερκόσμιος, ὑμνεν Σε Θεοτόκε· μως γαθὴ ὑπάρχουσα, τν πίστιν δέχου· καγρ τν πόθον οδας, τν νθεον μν· Σγρ Χριστιανν επροστάτις, Σμεγαλύνομεν.

 

    Μεγάλυνον ψυχή μου, τν λυτρωσαμένην, ἡμς κ τς κατάρας.

τν πρ νον, τοτόκου Σου θαυμάτων,
Νύμφη πάναγνε, Μτερ ελογημένη!
Δι’ ς τυχόντες, παντελος σωτηρίας,
πάξιον κροτομεν, ὡς εεργέτῃ,
Δρον φέροντες, ὕμνον εχαριστίας.
ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Αρχή

«Χέρσον βυσσοτόκον»

Τς παπαντς

 δ α’.  χος γ’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Χέρσον βυσσοτόκον πέδον λιος, πεπόλευσέ ποτε· σε τεχος γρ πάγη, κατέρωθεν δωρ, λα πεζοποντοποροντι, κα θεαρέστως μέλποντι· σωμεν τ Κυρί, νδόξως γρ δεδόξασται.

δ γ’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τ στερέωμα, τν π Σο πεποιθότων, στερέωσον Κύριε, τν κκλησίαν, ν κτήσω, τ τιμί Σου αματι.

δ δ’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

κάλυψεν ορανούς, ρετή Σου Χριστέ· τς κιβωτο γρ προελθών, το γιάσματός Σου, τς φθόρου Μητρός, ν τ να τς δόξης Σου, φθης ς βρέφος, γκαλοφορούμενος· κα πληρώθη τ πάντα τς Σς ανέσεως.

δ ε’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ς εδεν σαας συμβολικς, ν θρόν πηρμέν Θεόν, π’ γγέλων δόξης δορυφορούμενον, τάλας βόα γώ! πρ γρ εδον σωματούμενον Θεόν, φωτς νεσπέρου, κα ερήνης δεσπόζοντα.

δ ς’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

βόησέ Σοι, δν πρέσβυς, τος φθαλμος τ σωτήριον, λαος πέστη· κ Θεο, Χριστέ, Σ Θεός μου.

δ ζ’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Σ τν ν πυρ δροσίσαντα, Παδας θεολογήσαντας, κα Παρθέν κηράτ νοικήσαντα, Θεν Λόγον μνομεν, εσεβς μελδοντες· Ελογητς Θεός, τν πατέρων μν.

δ η’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ανομεν, ελογομεν κα προσκυνομεν τν Κύριον.

στέκτ πυρ νωθέντες, ο θεοσεβεί προεσττες Νεανίαι, τ φλογ δ μ λωβηθέντες, θεον μνον μελπον· Ελογετε, πάντα τ ργα τν Κύριον, κα περυψοτε, ες πάντας τος αἰῶνας.

δθ’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

    Θεοτόκε ἡ ἐλπίς, πάντων τν Χριστιανν, σκέπε φρούρει φύλαττε, τος λπίζοντας ες Σέ.

ν νόμου σκικαγράμματι, τύπον κατίδωμεν οπιστοί· πν ρσεν ττν μήτραν διανογον, ἅγιον Θε· διπρωτότοκον Λόγον, Πατρς νάρχου Υόν, πρωτοτοκούμενον Μητρί, ἀπειράνδρμεγαλύνομεν.

Αρχή

δα'  Ἦχος πλ. β' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας ὁ Ἰσραήλ, ἐν ἀβύσσῳ ἴχνεσι, τὸν διώκτην Φαραώ, καθορῶν ποντούμενον, Θεῷ ἐπινίκιον ᾠδήν, ἐβόα, ᾄσωμεν.

δγ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Οὐκ ἔστιν ἅγιος ὡς σύ, Κύριε ὁ Θεός μου, ὁ ὑψώσας τὸ κέρας, τῶν πιστῶν σου Ἀγαθέ, καὶ στερεώσας αὐτούς, ἐν τῇ πέτρᾳ τῆς ὁμολογίας σου.

δδ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Χριστός μου δύναμις, Θεὸς καὶ Κύριος, ἡ σεπτὴ Ἐκκλησία θεοπρεπῶς, μέλπει ἀνακράζουσα, ἐκ διανοίας καθαρᾶς, ἐν Κυρίῳ ἑορτάζουσα.

δε' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τῷ θείῳ φέγγει σου Ἀγαθέ, τὰς τῶν ὀρθριζόντων σοι ψυχάς, πόθῳ καταύγαυσον δέομαι, σὲ εἰδέναι Λόγε Θεοῦ, τὸν ὄντως Θεόν, ἐκ ζόφου τῶν πταισμάτων ἀνακαλούμενον.

δς' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τοῦ βίου τὴν θάλασσαν, ὑψουμένην καθορῶν, τῶν πειρασμῶν τῷ κλύδωνι, ἐν εὐδίῳ λιμένι σου προσδραμών, βοῶ σοι· Ἀνάγαγε ἐκ φθορᾶς τὴν ζωήν μου Πολυέλεε.

δζ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Δροσοβόλον μὲν τὴν κάμινον εἰργάσατο, Ἄγγελος τοῖς Ὁσίοις Παισί, τοὺς Χαλδαίους δὲ καταφλέγον πρόσταγμα Θεοῦ, τὸν Τύραννον ἔπεισε βοᾶν· Εὐλογητὸς εἶ ὁ Θεὸς ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν.

δη' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ανομεν, ελογομεν καπροσκυνομεν τν Κύριον.

Ἐκ φλογὸς τοῖς Ὁσίοις, δρόσον ἐπήγασας, καὶ δικαίου θυσίαν, ὕδατι ἔφλεξας· ἅπαντα γὰρ δρὰς Χριστέ, μόνῳ τῷ βούλεσθαι. Σὲ ὑπερυψοῦμεν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

δθ'  Ἦχος πλ. β' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Θεὸν ἀνθρώποις ἰδεῖν ἀδύνατον, ὃν οὐ τολμᾷ Ἀγγέλων ἀτενίσαι τὰ τάγματα· διὰ σοῦ δὲ Πάναγνε ὡράθη βροτοῖς, Λόγος σεσαρκωμένος, ὃν μεγαλύνοντες, σὺν ταίς οὐρανίαις Στρατιαῖς, σὲ μακαρίζομεν.

Αρχή

δα'  Ἦχος β' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν Μωσως δν, ναλαβοσα βησον ψυχ. Βοηθς κασκεπαστής, ἐγνετμοι ες σωτηραν, οτς μου Θες καδοξσω ατν.

δγ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στειρωθντα μου τν νον, καρποφρον Θες νδειξν με, γεωργτν καλν, φυτουργτν γαθν, τεσπλαγχνίᾳ σου.         

δδ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν κ Παρθνου σου γννησιν, ὁ Προφτης προβλπων, ἀνεκρυττε βον· Τν κον σου κκοα καὶ ἐφοβθην, ὅτι πΘαιμν, καὶ ἐξ ρους γου κατασκου, ἐπεδμησας, Χριστέ.

δε' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τς νυκτς διελθοσης, ἤγγικεν ἡ ἡμρα, κατφς τκσμῳ ἐπλαμψε· διτοτο μνεσε τγματα γγλων καδοξολογεσε Χριστὲ ὁ Θες.

δς' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Βυθῷ ἁμαρτημτων, συνχομαι Σωτρ, καὶ ἐν πελγει τοβου βυθζομαι λλ' ὥσπερ τν ωνν κ τοθηρς, κμτν παθν νγαγε, καδισωσν με.

δζ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ΤΧερουβμ μιμομενοι, Παδες, ἐν τκαμνῳ ἐχρευον βοντες· Ελογητς εἶ ὁ Θες, ὅτι ν ληθείᾳ κακρσει, ἐπγαγες τατα πντα διτς μαρτας μν, ὁ ὑπερμνητος καδεδοξασμνος ες πντας τος αἰῶνας.

δη' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ανομεν, ελογομεν καπροσκυνομεν τν Κύριον.

Τν ν τβτΜωσῆ, τς Παρθνου τθαμα, ἐν Σιναίῳ τῷ ὄρει προτυπσαντα ποτέ, ὑμνετε, ελογετε, καὶ ὑπερυψοτε ες πντας τος αἰῶνας.

δθ'  χος β' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν γηγενν τς κουσε τοιοτον, ἢ τς ἑώρακε ποτὲ; ὅτι παρθνος ερθη ν γαστρὶ ἔχουσα, καὶ ἀνωδνως τβρφος ποτεκοσα τοιοτν σου τθαμα κασὲ ἁγνΘεοκυτορ Μαρα μεγαλνομεν.

Αρχή

δα'  Ἦχος πλ. β' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Βοηθς κασκεπαστς γνετμοι ες σωτηραν, οτς μου Θες, καδοξσω ατν, Θες τοΠατρς μου καὶ ὑψσω ατν· νδξως γρ δεδξασται.

δγ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στερωσον, Κριε, ἐπτν πτραν τν ντολν σου, σαλευθεσαν τν καρδαν μου, ὅτι μνος γιος πρχεις καΚριος.

δδ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

κκοεν Προφτης, τν λευσν σου Κριε, καὶ ἐφοβθη, ὅτι μλλεις κ Παρθνου τκτεσθαι, καὶ ἀνθρποις δεκνυσθαι, καὶ ἔλεγεν· κκοα τν κον σου καὶ ἐφοβθην· δξα τδυνμει σου Κριε.

δε' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

κ νυκτς ρθρζοντα Φιλνθρωπε, φτισον δομαι, καὶ ὁδγησον κμέ, ἐν τος προστγμασσου, καδδαξν με ποιεν, ἀετθλημσου.

δς' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

βησα, ἐν λκαρδίᾳ μου, πρς τν οκτρμονα Θεν, καὶ ἐπκουσμου, ἐξ δου κατωττου, καὶ ἀνγαγεν, ἐκ φθορς τν ζων μου.

δζ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

μρτομεν, ἠνομσαμεν, ἠδικσαμεν νπιν σου, οδσυνετηρσαμεν, οδὲ ἐποισαμεν, καθς νετελω μν, ἀλλμπαραδης μς ες τλος, ὁ τν Πατρων Θες.

δη' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ανομεν, ελογομεν καπροσκυνομεν τν Κύριον.

ν ΣτρατιαΟρανν δοξζουσι καφρττει τΧερουβμ κατΣεραφμ, πσα πνοκακτσις μνετε, ελογετε, καὶ ὑπερυψοτε ες πντας τος αἰῶνας.

δθ'  Ἦχος πλ. β' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

σπρου συλλψεως, ὁ τκος νερμνευτος, Μητρς ννδρου, ἄσπορος κησις· Θεογρ γννησις καινοποιετς φσεις· διό σε πσαι αγενεαί, ὡς Θενυμφον Μητρα, ὀρθοδξως μεγαλνομεν.

Αρχή

δα'  χος δ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον πέλαγος, ἀβρόχοις ἴχνεσιν, παλαιὸς πεζεύσας Ἰσραήλ, σταυροτύποις Μωσέως χερσί, τοῦ Ἀμαλὴκ τὴν δύναμιν, ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐτροπώσατο.

δ γ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Εὐφραίνεται ἐπὶ σοί, ἡ Ἐκκλησία σου Χριστὲ κράζουσα· Σύ μου ἰσχὺς Κύριε, καὶ καταφυγὴ καὶ στερέωμα.

δδ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ἐπαρθέντα σε ἰδοῦσα ἡ Ἐκκλησία, ἐπὶ τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, ἔστη ἐν τῇ τάξει αὐτῆς, εἰκότως κραυγάζουσα· Δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε.

δε' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Σὺ Κύριέ μου φῶς, εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθας, φῶς ἅγιον ἐπιστρέφον, ἐκ ζοφώδους ἀγνοίας, τοὺς πίστει ἀνυμνοῦντάς σε.

δς' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Θύσω σοι, μετὰ φωνῆς αἰνέσεως Κύριε, ἡ Ἐκκλησία βοᾷ σοι· ἐκ δαιμόνων λύθρου κεκαθαρμένη, τῷ δι' οἶκτον, ἐκ τῆς Πλευρᾶς σου ῥεύσαντι αἵματι.

δζ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ἐν τῇ καμίνῳ, Ἀβραμιαῖοι Παῖδες τῇ Περσικῇ, πόθῳ εὐσεβείας μᾶλλον ἢ τῇ φλογί, πυρπολούμενοι ἐκραύγαζον· Εὐλογημένος εἶ, ἐν τῷ Ναῷ τῆς δόξης σου Κύριε.

δη' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ανομεν, ελογομεν καπροσκυνομεν τν Κύριον.

Χεῖρας ἐκπετάσας Δανιήλ, λεόντων χάσματα, ἐν λάκκῳ ἔφραξε· πυρὸς δὲ δύναμιν ἔσβεσαν, ἀρετὴν περιζωσάμενοι, οἱ εὐσεβείας ἐρασταί, Παῖδες κραυγάζοντες· Εὐλογεῖτε, πάντα τὰ ἔργα Κυρίου τὸν Κύριον.

δθ'  χος δ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Λίθος ἀχειρότμητος ὄρους, ἐξ ἀλαξεύτου σου Παρθένε, ἀκρογωνιαῖος ἐτμήθη, Χριστὸς συνάψας τὰς διεστώτας φύσεις. Διὸ ἐπαγαλλόμενοι σὲ Θεοτόκε μεγαλύνομεν.

Αρχή

δα'  χος α' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

θειότατος προετύπωσε πάλαι Μωσῆς, ἐν ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ, διαβιβάσας Ἰσραήλ, τῷ Σταυρῷ σου τὴν ὑγράν, τῇ ῥάβδῳ τεμών, ᾠδήν σοι ἐξόδιον, ἀναμέλπων Χριστὲ Θεός.

δγ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στερέωσον Δέσποτα Χριστέ, τῷ Σταυρῷ σου ἐν πέτρᾳ με τῇ τῆς πίστεως μὴ σαλευθῆναι τὸν νοῦν, ἐχθροῦ προσβολαῖς τοῦ δυσμενοῦς· μόνος γὰρ εἶ ἅγιος.     

δδ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ἐπὶ Σταυροῦ σε Δυνατὲ φωστὴρ μέγας κατιδὼν τρόμῳ ἐπαρθεὶς τὰς ἀκτῖνας συνέστειλεν ἔκρυψε, πᾶσα δὲ Κτίσις ὕμνησεν, ἐν φόβῳ τὴν σὴν μακροθυμίαν· καὶ γάρ ἐπλήσθη γῆ, τῆς σῆς αἰνέσεως.

δε' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ὀρθρίζοντες σὲ ἀνυμνοῦμεν, Σωτὴρ τοῦ Κόσμου εἰρήνην, εὑράμενοι τῷ Σταυρῷ σου, δι οὗ ἀνεκαίνισας, τὸ γένος τὸ ἀνθρώπινον, φῶς πρός ἀνέσπερον ἄγων ἡμᾶς.           

δς' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τὸν τύπον τοῦ θείου Σταυροῦ Ἰωνᾶς ἐν κοιλίᾳ τοῦ κήτους, τεταμέναις παλάμαις, προδιεχάραξε καὶ ἀνέθορε σεσωσμένος τοῦ θηρὸς τῇ δυνάμει σου Λόγε.

δζ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Φλογώσεως Παῖδας ῥυσάμενος σάρκα προσλαβόμενος, ἦλθεν ἐπὶ γῆς καὶ Σταυρῷ προσηλωθείς, σωτηρίαν ἡμῖν ἐδωρήσατο, μόνος εὐλογητὸς τῶν Πατέρων Θεός, καὶ ὑπερένδοξος.

δη' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ανομεν, ελογομεν καπροσκυνομεν τν Κύριον.

Χεῖρας ἐν τῷ λάκκῳ βληθεὶς τῶν λεόντων ποτέ, μέγας ἐν Προφήταις, σταυροειδῶς ἐκπετάσας, Δανιὴλ ἀβλαβὴς ἐκ τῆς τούτων καταβρώσεως σέσωσται, εὐλογῶν Χριστόν τὸν Θεὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

δθ'  χος α' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μῆτερ Παρθένε, καὶ Θεοτόκε ἀψευδής, τεκοῦσα ἀσπόρως, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν, τὸν ἐν Σταυρῷ ὑψωθέντα σαρκί, σὲ οἱ πιστοί, ἅπαντες ἀξίως, σὺν τούτῳ νῦν μεγαλύνομεν.

Αρχή

δα'  χος δ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ὤφθησαν, αἱ πηγαὶ τῆς ἀβύσσου, νοτίδος ἄμοιροι, καὶ ἀνεκαλύφθη θαλάσσης, κυμαινούσης τὰ θεμέλια, τῇ καταιγίδι νεύματι· ταύτης γὰρ ἐπετίμησας, περιούσιον λαὸν δὲ ἔσωσας, ᾄδοντα, ἐπινίκιον ὕμνον σοι Κύριε.

δγ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Νάουσαν ἀκρότομον, προστάγματι σῷ, στερεὰν ἐθήλασε πέτραν, Ἰσραηλίτης λαός, δὲ πέτρα σὺ Χριστέ, ὑπάρχεις καὶ ζωή, ἐν ἐστερεώθῃ Ἐκκλησία κράζουσα· Ὡσαννά, εὐλογημένος εἶ ἐρχόμενος.

δδ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Χριστὸς ἐρχόμενος ἐμφανῶς Θεὸς ἡμῶν, ἥξει καὶ οὐ χρονιεῖ, ἐξ ὄρους κατασκίου δασέος, Κόρης τικτούσης ἀπειράνδρου, Προφήτης πάλαι φησί. Διὸ πάντες βοῶμεν· Δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε.

δε' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τὴν Σιὼν ἐπ' ὅρους ἀνάβηθι, εὐαγγελιζόμενος, καὶ τὴν Ἱερουσαλήμ, κηρύσσων ἐν ἰσχύϊ ὕψωσον φωνήν. Δεδοξασμένα ἐλαλήθη περὶ σοῦ, Πόλις τοῦ Θεοῦ, εἰρήνη ἐπὶ τὸν Ἰσραήλ, καὶ σωτήριον ἔθνεσιν.

δς' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ἐβόησαν, ἐν εὐφροσύνῃ Δικαίων τὰ πνεύματα, Νῦν τῷ Κόσμῳ, διαθήκη καινὴ διατίθεται, καὶ ῥαντίσματι, καινουργείσθω λαὸς θείου Αἵματος.

δζ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

διασώσας ἐν πυρί, τοὺς Ἀβραμιαίους σου Παῖδας, καὶ τοὺς Χαλδαίους ἀνελών, οἷς ἀδίκως δικαίους ἐνήδρευσαν, ὑπερύμνητε Κύριε, Θεὸς τῶν Πατέρων, εὐλογητός εἶ.

δη' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ανομεν, ελογομεν καπροσκυνομεν τν Κύριον.

Εὐφράνθητι Ἱερουσαλήμ, πανηγυρίσατε οἱ ἀγαπῶντες Σιών· βασιλεύων γὰρ εἰς τοὺς αἰῶνας, Κύριος τῶν Δυνάμεων ἦλθεν, εὐλαβείσθω πᾶσα γῆ, ἐκ προσώπου αὐτοῦ, καὶ βοάτω· Πάντα τὰ ἔργα ὑμνεῖτε τὸν Κύριον.

δθ'  χος δ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, συστήσασθε ἑορτήν, καὶ ἀγαλλόμενοι, δεῦτε μεγαλύνωμεν Χριστόν, μετὰ βαΐων καὶ κλάδων, ὕμνοις κραυγάζοντες· Εὐλογημένος ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου, Σωτῆρος ἡμῶν.

Αρχή

δα'  χος α' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν Λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα· ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ᾄδοντας.

δγ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Δεῦτε πόμα πίωμεν καινόν, οὐκ ἐκ πέτρας ἀγόνου τερατουργούμενον, ἀλλ' ἀφθαρσίας πηγήν, ἐκ τάφου ὀμβρήσαντος Χριστοῦ, ἐν στερεούμεθα.

δδ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ἐπὶ τῆς θείας φυλακῆς θεηγόρος Ἀββακούμ, στήτω μεθ' ἡμῶν καὶ δεικνύτω, φαεσφόρον Ἄγγελον, διαπρυσίως λέγοντα· Σήμερον σωτηρία τῷ κόσμῳ, ὅτι ἀνέστη Χριστός ὡς παντοδύναμος.

δε' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ὀρθρίσωμεν ὄρθρου βαθέος, καὶ ἀντὶ μυρου τὸν ὕμνον προσοίσομεν τῷ Δεσπότῃ, καὶ Χριστὸν ὀψόμεθα, δικαιοσύνης ἥλιον, πᾶσι ζωὴν ἀνατέλλοντα.

δς' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Κατῆλθες ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς, καὶ συνέτριψας μοχλοὺς αἰωνίους, κατόχους πεπεδημένων Χριστέ, καὶ τριήμερος ὡς ἐκ κήτους Ἰωνᾶς, ἐξανέστης τοῦ τάφου.

δζ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Παῖδας ἐκ καμίνου ῥυσάμενος, γενόμενος ἄνθρωπος, πάσχει ὡς θνητός, καὶ διὰ Πάθους τὸ θνητόν, ἀφθαρσίας ἐνδύει εὐπρέπειαν, μόνος εὐλογητὸς τῶν Πατέρων, Θεὸς καὶ ὑπερένδοξος.

δη' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ανομεν, ελογομεν καπροσκυνομεν τν Κύριον.

Αὕτη κλητὴ καὶ ἁγία ἡμέρα, μία τῶν Σαββάτων, βασιλὶς καὶ κυρία, ἑορτῶν ἑορτή, καὶ πανήγυρις ἐστὶ πανηγύρεων, ἐν εὐλογοῦμεν, Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.

δθ'  χος α' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Φωτίζου, φωτίζου, νέα Ἱερουσαλήμ· γὰρ δόξα Κυρίου ἐπὶ σὲ ἀνέτειλε. Χόρευε νῦν, καὶ ἀγάλλου Σιών, σὺ δὲ ἁγνή, τέρπου Θεοτόκε, ἐν τῇ ἐγέρσει τοῦ τόκου σου.

Αρχή

δα'  Ἦχος πλ. α' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τῷ Σωτῆρι Θεῷ, τῷ ἐν θαλάσσῃ λαόν, ποσὶν ἀβρόχοις ὁδηγήσαντι, καὶ Φαραὼ πανστρατιᾷ καταποντίσαντι, αὐτῷ μόνῳ ᾄσωμεν, ὅτι δεδόξασται.

δγ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Δυνάμει τοῦ Σταυροῦ σου Χριστέ, στερέωσόν μου τὴν διάνοιαν, εἰς τὸ ὑμνεῖν καὶ δοξάζειν σου, τὴν σωτήριον Ἀνάληψιν.

δδ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Εἰσακήκοα Κύριε τὴν ἀκοήν, τῆς δυναστείας τοῦ Σταυροῦ σου, ὡς Παράδεισος ἠνοίγη δι' αὐτοῦ, καὶ ἐβόησα· Δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε.

δε' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ὀρθρίζοντες βοῶμέν σοι· Κύριε Σῶσον ἡμᾶς· σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, ἐκτός σου ἄλλον οὐκ οἴδαμεν.

δς' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ἐκύκλωσέ με ἄβυσσος, ταφή μοι τὸ κῆτος ἐγένετο· ἐγὼ δὲ ἐβόησα πρὸς σὲ τὸν φιλάνθρωπον καὶ ἔσωσέ με δεξιά σου Κύριε.

δζ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ἐν καμίνῳ πυρός, τοὺς ὑμνολόγους σώσας Παῖδας, εὐλογητὸς Θεός, τῶν Πατέρων ἡμῶν.

δη' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ανομεν, ελογομεν καπροσκυνομεν τν Κύριον.

Τὸν ἐκ Πατρὸς πρὸ αἰώνων, γεννηθέντα Υἱὸν καὶ Θεόν, καὶ ἐπ' ἐσχάτων τῶν χρόνων σαρκωθέντα ἐκ Παρθένου Μητρός, ἱερεῖς ὑμνεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

δθ'  Ἦχος πλ. α' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Σὲ τὴν ὑπὲρ νοῦν καὶ λόγον Μητέρα Θεοῦ, τὴν ἐν χρόνῳ τὸν ἄχρονον ἀφράστως κυήσασαν, οἱ πιστοὶ ὁμοφρόνως μεγαλύνομεν.

Αρχή

δα'  Ἦχος βαρς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Πόντῳ ἐκάλυψε Φαραὼ σὺν ἅρμασιν, συντρίβων πολέμους ἐν ὑψηλῷ βραχίονι, ᾄσωμεν αὐτῷ, ὅτι δεδόξασται.

δα'  χος δ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Θείῳ καλυφθεὶς ὁ βραδύγλωσσος γνόφῳ,

Ἐρρητόρευσε τὸν θεόγραφον νόμον.

Ἰλὺν γὰρ ἐκτινάξας ὄμματος νόου,

Ὁρᾷ τὸν ὄντα καὶ μυεῖται Πνεύματος,

Γνῶσιν, γεραίρων ἐνθέοις τοῖς ᾄσμασιν.

δγ'  Ἦχος βαρς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τὴν ἐξ ὕψους δύναμιν τοῖς Μαθηταῖς, Χριστέ, ἕως ἂν ἐνδύσησθε ἔφης, καθίσατε ἐν Ἱερουσαλήμ, ἐγὼ δὲ ὡς ἐμὲ Παράκλητον ἄλλον, Πνεῦμα τὸ ἐμόν τε καὶ Πατρός ἀποστελῶ, ἐν στερεωθήσεσθε.

δγ'  χος δ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ἔρρηξε γαστρὸς ἠτεκνωμένης πέδας,

Ὕβριν τε δυσκάθεκτον εὐτεκνουμένης,

Μόνῃ προσευχῇ τῆς προφήτιδος πάλαι,

Ἄννης, φερούσης πνεῦμα συντετριμμένον,

Πρὸς τὸν δυνάστην καὶ Θεὸν τῶν γνώσεων.

δδ'  Ἦχος βαρς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Κατανοῶν Προφήτης, τὴν ἐπ' ἐσχάτων σου Χριστὲ ἔλευσιν, ἀνεβόα· τὴν σὴν εἰσακήκοα Κύριε δυναστείαν, ὅτι πάντας τοῦ σῶσαι, τοὺς χριστούς σου ἐλήλυθας.

δδ'  χος δ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ἄναξ ἀνάκτων, οἶος ἐξ οἴου μόνος

Λόγος προελθών, Πατρὸς ἐξ ἀναιτίου,

Ἰσοσθενές σου Πνεῦμα τοῖς Ἀποστόλοις,

Νημερτὲς ἐξέπεμψας ὡς εὐεργέτης,

ᾌδουσι· Δόξα τῷ κράτει σου Κύριε.

δε'  Ἦχος βαρς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τὸ διὰ τὸν φόβον σου ληφθὲν Κύριε, ἐν γαστρὶ τῶν Προφητῶν, καὶ κυηθὲν ἐπὶ τῆς γῆς πνεῦμα σωτηρίας, ἀποστολικὰς καρδίας κτίζει καθαράς, καὶ ἐν τοῖς πιστοῖς εὐθὲς ἐγκαινίζεται· φῶς γὰρ καὶ εἰρήνη, διότι τὰ σὰ προστάγματα.

δε'  χος δ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Λυτήριον κάθαρσιν ἀμπλακημάτων,

Πυρίπνοον δέξασθε Πνεύματος δρόσον,

Ὦ τέκνα φωτόμορφα τῆς Ἐκκλησίας.

Νῦν ἐκ Σιὼν γὰρ ἐξελήλυθε νόμος,

Ἡ γλωσσοπυρσόμορφος Πνεύματος χάρις.

δς'  Ἦχος βαρς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ναυτιῶν τῷ σάλῳ, τῶν βιοτικῶν μελημάτων, συμπλόοις ποντούμενος ἁμαρτίαις, καὶ ψυχοφθόρῳ θηρὶ προσριπτούμενος, ὡς Ἰωνᾶς Χριστὲ βοῶ σοι· Ἐκ θανατηφόρου με βυθοῦ ἀνάγαγε.

δς'  χος δ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ἱλασμὸς ἡμῖν Χριστὲ καὶ σωτηρία,

Ὁ Δεσπότης ἔλαμψας ἐκ τῆς Παρθένου,

Ἵν', ὡς προφήτην θηρὸς ἐκ θαλαττίου

Στέρνων Ἰωνᾶν, τῆς φθορᾶς διαρπάσῃς

Ὅλον τὸν Ἀδάμ, παγγενῆ πεπτωκότα.

δζ'  Ἦχος βαρς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Οἱ ἐν καμίνῳ τοῦ πυρὸς ἐμβληθέντες ὅσιοι Παῖδες, τὸ πῦρ εἰς δρόσον μετέβαλον, διὰ τῆς ὑμνῳδίας, οὕτω βοῶντες· Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν.

δζ'  χος δ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Σύμφωνον ἐθρόησεν ὀργάνων μέλος,

Σέβειν τὸ χρυσότευκτον ἄψυχον βρέτας,

Ἡ τοῦ Παρακλήτου δὲ φωσφόρος χάρις,

Σεβασμιάζει τοῦ βοᾶν· Τριὰς μόνη,

Ἰσοσθενής, ἄναρχος, εὐλογητὸς εἶ.

δη'  Ἦχος βαρς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ανομεν, ελογομεν καπροσκυνομεν τν Κύριον.

Ἄφλεκτος πυρὶ ἐν Σινᾷ προσομιλοῦσα, βάτος Θεὸν ἐγνώρισε, τῷ βραδυγλώσσῳ καὶ δυσήχῳ Μωσεῖ καὶ Παῖδας ζῆλος Θεοῦ, τρεῖς ἀναλώτους τῷ πυρὶ ὑμνῳδοὺς ἔδειξε· Πάντα τὰ ἔργα τὸν Κύριον ὑμνεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας.

δη'  χος δ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Λύει τὰ δεσμά, καὶ δροσίζει τὴν φλόγα,

Ὁ τρισσοφεγγὴς τῆς θεαρχίας τύπος.

Ὑμνοῦσι Παῖδες, εὐλογεῖ δὲ τὸν μόνον

Σωτῆρα καὶ παντουργόν, ὡς εὐεργέτην,

Ἡ δημιουργηθεῖσα σύμπασα κτίσις.

δθ'  Ἦχος βαρς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μὴ τῆς φθορᾶς διαπείρᾳ κυοφορήσασα, καὶ παντεχνήμονι Λόγῳ σάρκα δανείσασα, Μῆτερ ἀπείρανδρε, Παρθένε Θεοτόκε, δοχεῖον τοῦ ἀστέκτου, χωρίον τοῦ ἀπείρου πλαστουργοῦ σου, σὲ μεγαλύνομεν.

δθ'  χος δ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Χαίροις Ἄνασσα, μητροπάρθενον κλέος·

Ἄπαν γὰρ εὐδίνητον εὔλαλον στόμα,

Ῥητρεῦον, οὐ σθένει σε μέλπειν ἀξίως,

ἰλιγγιᾷ δὲ νοῦς ἅπας σου τὸν τόκον

Νοεῖν· ὅθεν σε συμφώνως δοξάζομεν.

Αρχή

«Χοροὶ Ἰσραήλ»

δα’.  χος δ’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Χορο σραλ, νκμοις ποσ, πντον ρυθρν, κα γρν βυθν διελσαντες, ναβτας τρισττας, δυσμενες ρντες ν ατ ποβρυχους, ν γαλλισει μελπον· σωμεν τ Θε μν, τι δεδξασται.

δγ’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τξον δυνατν σθνησε, καοἱ ἀσθενοντες, περιεζσαντο δναμιν· διτοτο στερεθη, ἐν Κυρίῳ ἡ καρδα μου.

δδ’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Εσακκοα τν νδοξον οκονομαν σου Χριστὲ ὁ Θες, ὅτι τχθης κ τς Παρθνου, ἵνα κ πλνης ῥύστος κραυγζοντας· Δξα τδυνμει σου Κριε.

δε’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

τοφωτς διατμξας τπρωτγονον χος, ὡς ν φωττὰ ἔργα μνεσε Χριστέ, τν Δημιουργν, ἐν τφωτσου τς δος μν εθυνον.

δς’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ν τθλβεσθαμε, ἐβησα πρς Κριον, καὶ ἐπκουσμου, ὁ Θες τς σωτηρας μου.

δζ’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

βραμιαοι ποτέ, ἐν Βαβυλνι Παδες, καμνου φλγα κατεπτησαν, καὶ ὑμνοντες ψαλλον· τν Πατρων Θες ελογητς εἶ.

δη’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ανομεν, ελογομεν καπροσκυνομεν τν Κύριον.

Οἱ ἐν Βαβυλνι Παδες, τθείῳ πυρπολομενοι ζλῳ, τυρννου καφλογς πειλν, ἀνδρεως κατεπτησαν, καμσον πυρς μβληθντες, δροσιζμενοι ψαλλον· Ελογετε πντα τὰ ἔργα Κυρου τν Κριον.

δ θ’. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

τκος σου φθορος δεχθη, Θες κ λαγνων σου προλθε, σαρκοφρος, ὃς φθη πγς, κατος νθρποις συνανεστρφη, σΘεοτκε· διπντες μεγαλνομεν.

Αρχή